Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

obrazek
14. prosince 2018 13:40, aktualizováno 24. ledna 2019 11:06,

Plzeňský kraj vypsal v roce 2017 veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky, a to s cílem zajistit dlouhodobé zlepšení jakosti vody nejen ve vodní nádrži Hracholusky, ale i v celém jejím povodí,. Uvedená studie byla zpracována sdružením společností VRV a.s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba) a DHI a.s.

Studie byla složena  celkem ze 4 etap, zpracování probíhalo od dubna do listopadu r. 2018. Cílem I. etapy bylo vyhodnocení všech dostupných informací (zhodnocení jakostního monitoringu nádrže, hydrologického monitoringu, komunálních a průmyslových zdrojů znečištění včetně využití území). Etapa byla zaměřena na specifikaci významných zdrojů živin nacházejících se v povodí nádrže, a to na základě dat z monitoringu a na základě údajů, získaných od obcí a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v rámci dotazníkové kampaně a dalších dostupných údajů. Dílčí závěry studie poukázaly jednoznačně na převažující vliv komunálních zdrojů. Nezbytným podkladem byly výstupy mimořádné monitorovací kampaně, kterou pro Plzeňský kraj zrealizoval státní podnik Povodí Vltavy, a která probíhala od dubna 2017 do března 2018.

Předmětem II. etapy byla detailní analýza přítoků nádrže, jejíž součástí bylo posouzení významnosti jednotlivých zdrojů znečištění (ČOV). V této kapitole byly dále hodnoceny úniky na kanalizacích (zachyceny srážkové události) a zhodnocen stav rybníků a jejich význam. Obsahem III. etapy Studie bylo sestavení jakostního modelu za použití softwaru MIKE – BASIN 2009. Cílem modelu bylo ukázat simulovaný dopad navržených opatření. Pro potřeby sestavení jakostního modelu byla použita data z období 2012 – 2017.

Výstupem IV. etapy byl výčet opatření, kdy bylo nutné navržená opatření porovnat prostřednictvím matematického modelu, aby bylo možno odhadnout jejich účinnost. Celkem bylo takto posuzováno 207 konkrétních opatření, z nichž bylo k realizaci doporučeno 174 (jednoznačně převažují opatření na vodohospodářské infrastruktuře – celkem se jedná o 106 z uvedeného počtu, následuje 13 opatření k řešení individuálních zdrojů znečištění, 24 opatření se zabývá odlehčovacími komorami a hospodařením s vodou ve větších sídlech, 21 přírodě blízkých opatření, 1 opatření je zaměřeno na úniky na kanalizacích a zbylých 8 opatření je navrženo pro oblast rybníkářství). Výsledný soubor navržených opatření byl s ohledem na jejich význam rozdělen do tří etap.

Dne 3. 12. 2018 se uskutečnil seminář pro ZPK a starosty obcí, které leží v okolí nádrže, jehož cílem bylo přítomným prezentovat výstupy předmětné Studie. Odborné a široké veřejnosti pak budou výstupy studie představeny formou 2 seminářů, které by se dle harmonogramu projektu měly uskutečnit v lednu a únoru roku 2019.

 

Soubory ke stažení