Platforma Podpora podnikavosti

obrazek
28. listopadu 2016 12:31, aktualizováno 11:31, Bc. Jan Honomichl

Platforma byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Platforma podnikavosti je celkem tvořena 6 členy a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a také pro oblast iniciativy a kreativity pro MŠ.

První jednání platformy Podpora podnikavosti se konalo dne 6. dubna 2016. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, s činností Pracovní skupiny Vzdělávání, četností jejích zasedání či s procesem sestavení jednotlivých platforem. Byl jim představen realizační tým projektu KAP, hlavní cíle projektu, cílová skupina, harmonogram realizace a klíčové aktivity. Dále byli členové seznámeni s náplní platformy Podpora podnikavosti, s výsledky dotazníkového šetření na školách a s dokumenty týkajících se tématu platformy. Po představení jednotlivých členů platformy došlo k seznámení členů se strukturou a s podklady k analýze potřeb v území. Po diskusi k podkladům k analýze potřeb v území bylo prezentováno statistické zhodnocení odpovědí dotazníkového šetření, k němuž poté proběhla diskuse.

Na druhém jednání platformy, které se uskutečnilo 31. května 2016, byli přítomní členové informováni o aktualitách v rámci realizace projektu. Hlavním předmětem diskuse tohoto jednání bylo vytvoření podkladové tabulky k prioritizaci potřeb pro oblast podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a také pro oblast iniciativy a kreativity pro MŠ. Členové byli také seznámeni s metodikou tvorby prioritizace potřeb v území. Dále byla diskutována finální podoba analýzy potřeb v území pro dané téma.

Třetí jednání platformy proběhlo 18. července 2016. Již před jednáním byl na jednání Pracovní skupiny Vzdělávání schválen Dokument KAP – Prioritizace potřeb na území Plzeňského kraje. Členům platformy byla představena finální podoba prioritizace potřeb a také jim byl vysvětlen způsob přidělení bodového hodnocení u jednotlivých opatření této oblasti. Členové platformy po té přistoupili k tvorbě návrhu výsledného krajského akčního plánu pro oblast podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a také pro oblast iniciativy a kreativity pro MŠ. Podněty z jednání platformy byly realizačním týmem projektu zpracovány a zaslány členům k připomínkám. Po zapracování všech připomínek byl vytvořen výsledný KAP pro oblast podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a také pro oblast iniciativy a kreativity pro MŠ.