Platforma Karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých

obrazek
12. října 2016 14:19, aktualizováno 14:03, Bc. Jan Honomichl

Platforma byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Tvoří ji celkem 10 členů a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v oblasti karierového poradenství a celoživotního učení.

Dne 12. dubna 2016 proběhlo první jednání členů platformy. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, s činností Pracovní skupiny Vzdělávání, četností jejích zasedání či s procesem sestavení jednotlivých platforem. Byl jim představen realizační tým projektu KAP, hlavní cíle projektu, cílová skupina, harmonogram realizace a klíčové aktivity. Dále byli členové seznámeni s náplní platformy Karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých, s výsledky dotazníkového šetření na školách a s dokumenty týkajících se tématu platformy. Po představení jednotlivých členů a prezentaci statistického zhodnocení odpovědí dotazníkového šetření proběhla diskuse k dané problematice.

Na dalším jednání platformy, které se uskutečnilo 11. května 2016, byli přítomní členové informováni o aktualitách v rámci realizace projektu. Hlavním předmětem diskuse tohoto jednání byla tvorba konečné podoby analýzy potřeb v území pro oblast karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých a příprava podkladové tabulky k prioritizaci potřeb. Členové byli také seznámeni s metodikou tvorby prioritizace potřeb v území.

Třetí jednání platformy proběhlo 25. července 2016. V tu dobu byl již schválen Dokument KAP – Prioritizace potřeb na území Plzeňského kraje Pracovní skupinou Vzdělávání. Členové platformy společně s realizačním týmem projektu tak mohli již přistoupit k tvorbě návrhu výsledného krajského akčního plánu pro oblast karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých. K jednotlivým tématům probíhala diskuse s návrhy a připomínkami, jak danou problematiku řešit. Podněty z jednání platformy následně realizační tým projektu zpracoval a členové platformy se k nim mohli vyjádřit prostřednictvím elektronických připomínek. Po zapracování všech připomínek byl vytvořen výsledný KAP pro oblast Karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých.

Soubory ke stažení