Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje

15. srpna 2016 13:05, aktualizováno 10. října 2018 08:10, Bc. Jan Honomichl

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156

Doba realizace: 1. února 2016 – 31. ledna 2022

Rozpočet projektu: 22 692 096,00 Kč

Projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (dále „KAP“) je realizován v rámci výzvy č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání k předkládání žádostí individuálních projektů OP VVV, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Hlavním cílem projektu je nastavit funkční systém akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Do tohoto procesu budou zapojeny všechny střední a vyšší odborné školy bez rozdílu zřizovatele a další aktéři ovlivňující oblast vzdělávání v území. Pomocí KAP by mělo dojít ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

Při Regionální stálé konferenci Plzeňského kraje byla zřízena Pracovní skupina Vzdělávání (dále „PS Vzdělávání“), která je složená z klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v Plzeňském kraji, jako jsou např. zástupci zřizovatelů škol, zástupci jednotlivých typů škol, zástupci hospodářských komor, zástupci klíčových zaměstnavatelů apod. Hlavním úkolem PS Vzdělávání je napomáhat tvorbě KAP a diskutovat klíčová témata v oblasti vzdělávání v Plzeňském kraji. Celkem má 51 členů a aktivně funguje již od podzimu 2015 (více informací o činnosti PS Vzdělávání naleznete pod záložkou „PS Vzdělávání“). V rámci PS Vzdělávání bylo také vytvořeno šest dílčích pracovních skupin, tzv. platforem, které se budou podrobně věnovat jednotlivým povinným tématům KAP a stanovení priorit za tyto oblasti (více informací o činnosti platforem naleznete pod záložkou „platformy“):

 • Polytechnické vzdělávání s důrazem na infrastrukturu a investice;
 • Odborné vzdělávání;
 • Podpora podnikavosti;
 • Kariérové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých;
 • Společné vzdělávání (inkluze);
 • Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.).

Realizaci projektu KAP lze rozdělit do dvou základních etap – tvorba a realizace KAP 1 (2016 – 2018) a tvorba a realizace KAP 2 (2019 – 2022). V rámci tvorby KAP 1 bude nejprve zpracována analýza potřeb na školách, která vychází z dotazníkového šetření NÚV na všech středních školách v Plzeňském kraji. Realizační tým zpracuje rozsáhlou analýzu potřeb v území pro oblast vzdělávání. Na analytickou část bude navazovat prioritizace potřeb v území, v rámci které budou určeny nejvýznamnější priority v oblasti vzdělávání. Na tento krok naváže tvorba samotného krajského akčního plánu, který bude muset být schválen odborným garantem, Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje a MŠMT.

Po schválení Krajského akčního plánu MŠMT budou v rámci jednotlivých oblastí probíhat tematická setkávání zaměřená na cílovou skupinu projektu. Tematická setkávání budou probíhat formou seminářů, workshopů, diskusí a budou mít za úkol vzdělávat cílovou skupinu. Cílovou skupinou projektu jsou především vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci či zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice. Dále mohou být zapojeni i rodiče dětí a žáků, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství apod.

Podobným způsobem proběhne i tvorba a realizace KAP 2.

Za bezproblémový chod projektu zodpovídá realizační tým složený z administrativní a odborné části.

Administrativní část:

 • Hlavní manažer: Mgr. Petr Duda
 • Finanční manažer: Mgr. Martina Černá
 • Administrativní pracovník: Ing. Danuše Jedličková, Mgr. Kateřina Boubínová

Odborná část:

 • Věcný manažer pro oblast Polytechnické vzdělávání s důrazem na infrastrukturu a investice, Odborné vzdělávání a Podporu podnikavosti: Ing. Petr Mašinda
 • Věcný manažer pro oblast Kariérové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých, pro oblast Společné vzdělávání (inkluze) a za Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.): Bc. Jan Honomichl

Odborným garantem metodické podpory Krajského akčního plánování ​pro Plzeňský kraj (OG v projektu P-KAP) ​je Mgr. Pavla Chocholová​, která je zaměstnancem​ Národního ústavu pro vzdělávání. Ve vztahu ke kraji je garantem metodické správnosti krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a podporuje střední a vyšší odborné školy při přípravě školních akčních plánů, resp. plánů aktivit.

Informace projektu P-KAP z Národního ústavu pro vzdělávání