Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II

obrazek
15. srpna 2016 13:05, aktualizováno 16. srpna 2022 08:36, Bc. Jan Honomichl


Registrační číslo:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022931
Doba realizace:        1. února 2022 – 30. listopadu 2023
Rozpočet projektu: 6 573 058,80 Kč


Projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II“ (dále „KAP II“) je realizován v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území k podávání žádostí o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Hlavním cílem projektu je podpora a prohloubení společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání. V území bude pokračovat spolupráce jednotlivých typů škol, zřizovatelů škol a dalších aktérů ve vzdělávání formou společného informování, plánování a vyhodnocování aktivit. Proces akčního plánování bude nastaven tak, aby byl udržitelný i po skončení realizace projektu.

V rámci Regionální stálé konference Plzeňského kraje byla již v roce 2015 vytvořena Pracovní skupina Vzdělávání pro území Plzeňského kraje. Pracovní skupina Vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území kraje. Na jednáních Pracovní skupiny Vzdělávání budou i nadále diskutována klíčová témata KAP a další priority kraje, zaměřené především na oblast středního a vyššího odborného školství.

Původních 6 platforem, které pracovaly v rámci předchozího projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, bylo zredukováno na 3 platformy. Důvodem snížení počtu platforem je zejména větší důraz na průřezová témata a šetření personálních kapacit. Platformy se budou konat pravidelně (každá 4x ročně). V rámci platforem budou projednány a diskutovány jednotlivé kroky související s tvorbou dokumentace KAP a posléze témata související s realizací a průběžnou evaluací KAP.

Realizace projektu KAP II zahrnuje:

• Krajský akční plán vzdělávání PK (na období 2023-2025) s následujícími dílčími výstupy:
  - Analýza potřeb v území
  - Analýza potřeb ve školách (zpracuje MŠMT na podkladě výstupů dotazníkového šetření)
  - Prioritizace potřeb na území PK
  - Akční plány rozvoje vzdělávání

• 3 Platformy (každá 4x ročně)
  - Platforma Odborné a polytechnické vzdělávání (Garant Ing. Petr Mašinda)
  - Rozvoj potenciálu (Garant Bc. Jan Honomichl)
  - Gramotnosti (Garantka Ing. Zuzana Švehlová)

• Setkání s řediteli středních škol
• Kulaté stoly, workshopy, semináře (dle potřeby)
• Letní setkání s pedagogy
• Marketing technických a řemeslných oborů
• Spolupráce s MAPy a dalšími aktéry v území
• Evaluace KAP (za období 2015-2023)

Realizační tým:

• Hlavní manažer:                Mgr. Petr Duda (petr.duda@plzensky-kraj.cz, 377195 102)
• Finanční manažer:            Mgr. Martina Černá (martina.cerna@plzensky-kraj.cz, 377195 077)
• Administrativní pracovník: Ing. Danuše Jedličková (danuse.jedlickova@plzensky-kraj.cz, 377195 353)

Odborná část:

• Věcný manažer I:         Ing. Petr Mašinda (petr.masinda@plzensky-kraj.cz, 377195 534)
• Věcný manažer II:        Bc. Jan Honomichl (jan.honomichl@plzensky-kraj.cz, 377195 610)
• Věcná manažerka III:   Ing. Zuzana Švehlová (zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz, 377195 524)

Konzultantkou metodické podpory Krajského akčního plánování pro Plzeňský kraj (P-AP) je Mgr. Pavla Chocholová (E-mail: pavla.chocholova@npi.cz), vedoucí krajského pracoviště Plzeň, Národního pedagogického institutu ČR. Ve vztahu ke kraji je garantem metodické správnosti krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání.


Předchozí projekt:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156
Doba realizace: 1. února 2016 – 31. ledna 2022
Rozpočet projektu: 22 692 096,00 Kč

Projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (dále „KAP“) byl realizován v rámci výzvy č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání k předkládání žádostí individuálních projektů OP VVV.

Hlavním cílem projektu bylo nastavit funkční systém akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Do tohoto procesu byly zapojeny všechny střední a vyšší odborné školy bez rozdílu zřizovatele a další aktéři ovlivňující oblast vzdělávání v území.

V rámci projektu byly zpracovány dva krajské akční plány – KAP 2016-2019 a KAP 2020-2022. Součástí těchto akčních plánů byla analýza potřeb v území, analýza potřeb na školách, prioritizace potřeb v území a samotné krajské akční plány.

Při realizaci také probíhala různá tematická setkávání zaměřená na cílovou skupinu formou seminářů, workshopů, diskusí a pravidelná setkávání ředitelů středních škol.