4. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
14. prosince 2020 16:02, Mgr. René Zeithaml

Kraj poskytne dotaci na defibrilátor
Rada kraje schválila poskytnutí dotace ve výši 45 tisíc korun Záchranné službě Royal Rangers (ZSRR) na zakoupení nového defibrilátoru. V současné době má ZSRR k dispozici pouze jeden automatický defibrilátor z původních tří (jeden defibrilátor byl odcizen a druhý se porouchal a nelze již opravit). Počet defibrilátorů je potřeba doplnit, proto se organizace obrátila na Plzeňský kraj s žádostí o dotaci na zakoupení AED typu Lifepak 1000, který je nezbytný pro záchranu životů při zástavě životních funkcí.

Záchranná služba Royal Rangers je nezisková organizace s více než 15letou historií a je provozována v dobrovolnickém režimu. Cílem organizace je přinášet do odlehlých regionů Tachovska, Mariánských Lázní a okolí specializovanou technickou a zdravotnickou pomoc. ZSRR zajišťuje horskou službu pro Český a Slavkovský les, kde v zimních měsících dlouhodobě provozuje čtyři stanoviště pro poskytování pomoci v horském terénu. V rámci spolupráce s městy, obcemi a IZS Plzeňského a Karlovarského kraje zajišťuje pomoc při přírodních kalamitách.


Kraj pomůže obcím po povodních
Rada odsouhlasila poskytnutí dotací dvěma obcím z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“. Obec Běšiny žádala o dotaci na obnovu kanalizace poškozené povodní a obci a Vrhaveč na obnovu tří vodojemů, potoka a kanalizace, včetně příslušné komunikace. Pro obec Běšiny je navržena dotace 280 000 korun, pro obec Vrhaveč 343 000 korun)

Finanční podpora se poskytuje formou účelové dotace na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Obnovou majetku se rozumí odstranění škod na majetku, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou základní funkci, nebo pořízení majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Finanční podporu lze dle pravidel poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku.

Poskytnutí dotací budou ještě schvalovat zastupitelé.


Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2021
Rada schválila vyhlášení tří dotačních programů pro oblast kultury pro rok 2021 v celkové výši podpory 6,5 milionů korun.

Program „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ je primárně určen na podporu hudebních i multižánrových festivalů, výtvarného umění a designu, program Západočeské baroko, ale také pro oblast kulturního dědictví, tradiční lidovou kulturu. Podpora zahrnuje také významná výročí osobností, která jsou spjata s Plzeňským krajem v roce 2021.

Program „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ se zaměřuje na podporu živé kultury v Plzeňském kraji. Jde především o nízkorozpočtové aktivity zaměřené na folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design.

Program "Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021" podporuje vydávání děl v českém jazyce. Především jde o původní autorskou tvorbu, odborné autorské publikace a dokumentačně historické publikace spolků a obcí.


Vyhlášení dotačních programů pro oblast památkové péče pro rok 2021
Rada schválila vyhlášení celkem tří dotačních programů pro oblast památkové péče v celkové výši podpory 23,9 milionů korun.

Program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2021 poskytuje dotace pro oblast péče o kulturní dědictví. Jeho cílem je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty.

Program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 poskytuje dotaci k obnově staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, zhotovení nebo instalaci kopií sochařských děl nacházejících se v exteriéru a k tvorbě plánů ochrany památkových zón a rezervací.

V rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 budou dotace poskytovány na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa v kraji. Cílem programu je zachovat tato pietní místa jako připomínku historických událostí.


Plzeňský kraj vyhlašuje dotační programy pro oblast cestovního ruchu pro rok 2021
Rada schválila vyhlášení tří dotačních programů v oblasti cestovního ruchu v celkové výši podpory 6 milionů korun.

Program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy“ je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a také na podporu systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory bude především značení cyklostezek, cyklotras, singltreků a in-line tras, budování nabíjecích stanic pro elektrokola, stavba lávky, přívozu, rampy či podjezdů.

Program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji“ dlouhodobě cílí na obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury, zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů, vznik regionálních produktů. Od roku 2018 program podporuje projekty zaměřené na komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem, tzn. produkt cestovního ruchu.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje“ každoročně přispívá k rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření nabídky cestovního ruchu dané oblasti. Informační centra plní zásadní roli v propagaci kraje. Poskytují informace v oblasti cestovního ruchu a podporují návrat turistů do regionu. Program je zaměřen na tvorbu tiskových propagačních materiálů, webových prezentací, multimediálních produktů a produktů z oblasti nových médií obsahujících nabídku cestovního ruchu regionu nebo na pořízení inventáře k vybavení informačního centra.