15. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
24. května 2021 16:13, Mgr. René Zeithaml

Individuální dotace spolku Záchranná služba Royal Rangers
Rada schválila dotaci ve výši 100 000 Kč spolku Záchranná služba Royal Rangers na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s poskytováním péče o pacienty s covid-19. Spolek je neziskovou organizací na bázi dobrovolnictví, na přelomu 2020/21 vytvořili členové spolku covid tým, který zajišťoval péči o pacienty s onemocněním covid-19 v domácím prostředí. Úkolem týmu byly opakované návštěvy, zprostředkování komunikace pacienta s lékařem, medikace a případná zajištění potřebných vyšetření, psychická podpora pacientovi i rodině, zajištění oxygenoterapie a následná dechová rehabilitace. Od začátku roku poskytl péči covid tým Royal Rangers desítkám pacientů, čímž došlo ke zvýšení nákladů na ochranné pomůcky, pohonné hmoty, náklady na doplňkovou léčbu kyslíkem (u jednoho pacienta s těžkým průběhem nemoci COVID-19 se jedná o cca 4.500 Kč na 48 hodin za tzv. vysokoprůtokový kyslík). Náklady dosud hladil spolek z vlastních zdrojů. Finanční prostředky budou využity na náklady zdravotních služeb v roce 2021.


Dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“
Rada schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu dotační podporu v rámci programu na zajištění bezpečnosti v obcích v kraji pro rok 2021. Vzhledem ke zhoršující se situaci v oblasti bezpečnosti v mnoha obcích byl radou vyhlášen tento program již počtvrté. Finanční podporu do výše maximálně 75 % nákladů na projekt u obcí do 2 000 obyvatel a do 50 % nákladů u ostatních lze využít na obecní policii, bezpečnostní agenturu, realizaci preventivně informačních projektů, zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému, realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích, zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích. Plzeňský kraj na tento program vyčlenil ve svém rozpočtu 10 mil. Kč. Uspokojeno bylo 35 žádostí v celkové hodnotě téměř 7,5 mil. Kč.

Jsem ráda, že máme prostředky na to, abychom všem obcím, které si požádaly, pomohli ke zvýšení bezpečnosti jejich občanů,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.


Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“
Rada schválila a doporučuje ke schválení zastupitelstvu finanční podporu 16,5 mil. Kč z dotačního programu na podporu jednotek SDH obcí v Plzeňském kraji pro rok 2021. Kraj z tohoto programu na základě zákona o požární ochraně přispívá obcím pro jejich jednotky SDH. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“. Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotaci lze využít na nákup nového dopravního automobilu, nákup a rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, nákup přetlakových dýchacích přístrojů a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Podpořeno je 168 jednotek SDH obcí. Jsou jimi např. Poběžovice - nákup nové cisternové automobilové stříkačky, Plánice – rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, Hostouň a Kdyně – nákup nového dopravního automobilu.


Zřízení přírodní rezervace a přírodního parku
Rada schválila zřízení přírodní rezervace lokality Janovský mokřad, přírodního parku Berounka . Rezervace Janovský mokřad se nachází v okrese Plzeň-sever, převážnou část rezervace tvoří rozsáhlý mokřad v místě zaniklého rybníka Janov, rozloha oblasti je téměř 72 hektarů. Mokřad i související plochy slouží jako biotop mnoha vzácným a ohrožených organizmům, převážně ptákům a obojživelníkům, ale také bohatému spektru hmyzu, včetně motýlů. Nejcennější pozemky zahrnuté do území přírodní rezervace jsou z velké části ve vlastnictví Plzeňského kraje. Cílem zřízení rezervace je zajištění ochrany a dalšího přirozeného rozvoje zejména mokřadního ekosystému, území má pak zásadní význam a hodnotu ve vysoké biodiverzitě území s širokým spektrem vzácných a významných živočišných druhů.

Nově zřizovaný přírodní park „Berounka“ představuje spojení současných přírodních parků „Horní Berounka“ (zřízen r. 1996) a „Hřešihlavská“ (zřízen r. 1978). Tyto přírodní parky spolu hraničí, přičemž jejich společným znakem je dochovaný krajinný ráz zaříznutého údolí řeky Berounky, jejích přítoků, skalních výchozů, přilehlých lesních komplexů a zemědělských kultur včetně kulturních dominant krajiny a historické zástavby obcí s architektonickou hodnotou. Z tohoto důvodu je vhodné tyto stávající přírodní parky spojit do jednoho a upravit jeho hranice tak, aby byly tvořeny neměnnými prvky krajiny.


Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021
Rada Plzeňského kraje poskytne 42 žadatelům finanční dotaci z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje v souhrnné výši 12.000.000 Kč. Poskytnutí finanční dotace vyplývá z jednání Komise, jejíž členové posuzovali celkem 75 žádostí obcí o dotaci souvisejících s havarijním stavem obecních budov (OÚ, školy, kulturní domy, hasičské zbrojnice, ostatní obecní budovy), komunikací a chodníků, technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV). Členové komise brali zřetel zejména na řešení nastalých havárií, bezpečnosti, zdraví, funkčnosti veřejných budov. Nejvyšší poskytnuté dotace byly uděleny těmto žadatelům: rekonstrukce silničního mostu v Holýšově (1 mil. Kč), oprava havarijního stavu malého sálu Lidového domu v Kralovicích (500 tis. korun), oprava havarijního stavu hradeb ve Stříbře (500 tis. korun), oprava havarijního stavu hráze požární nádrže ve Zhoři (500 tis. korun). Rozdělení dotací včetně náhradníků musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 1. část
Rada Plzeňského kraje souhlasí s poskytnutím dotací obcím Merklín a Kašperské Hory na rekonstrukce požárních zbrojnic v souhrnné výši 2.691.464 Kč. Výše dotace pro obec Merklín dosahuje částky 530.705 Kč, celkové náklady rekonstrukce činí 1, 5 mil. korun. Pro obec Kašperské Hory byla vzhledem k nákladnější rekonstrukci schválena částka 2.160.759 Kč (celkové náklady činí 6, 5 mil. korun). Poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí individuálních dotací obcím Tlučná a Postřekov a městu Holýšov.
Rada Plzeňského kraje poskytne individuální investiční účelovou dotaci těmto obcím:
Tlučná - dotaci ve výši 2 mil. korun na akci „Generální rekonstrukce Lékařského domu Tlučná“. Dotací přispěje Plzeňský kraj k vytvoření moderního bezbariérového objektu se zubní ordinací s čekárnou a zázemím, s ordinací dětského lékaře s příslušenstvím a zázemím a s ordinací praktického lékaře. Součástí akce je vybudování 14 parkovacích míst (z toho 2 pro ZTP) a rampy pro bezbariérový vstup do objektu. Celkové předpokládané náklady činí 15 mil. korun.

Postřekov – dotaci ve výši 3 mil. korun na akci „Rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ Postřekov.“ Z důvodu celkového nevyhovujícího stavu budovy obec připravuje od roku 2013 její kompletní rekonstrukci, náklady jsou odhadovány na 88 mil. Kč. Současná dotace bude použita na rekonstrukci stravovacího pavilonu.

Holýšov – dotaci ve výši 3 mil. korun na akci „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově - II. etapa“.
Dotace bude použita na opravu masivního zatékání do nosné konstrukce mostu z důvodu zajištění bezpečnosti provozu. Předpokládané náklady II. etapy činí 17.644.258,04 Kč. Poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020
Plzeňský kraj hospodařil v roce 2020 s celkovým obratem 17,2 mld. Kč s výsledkem hospodaření – schodkem 182 mil. Kč, krytým finančními prostředky uspořenými v minulých letech. Stále je jedním z nezadlužených krajů v ČR.
Součástí podkladů závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje zpracovaná Ministerstvem financí ČR s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Dalším podkladem k projednání v orgánech Plzeňského kraje je účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj. Rada Plzeňského kraje doporučila Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit:
- závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 bez výhrad
- řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020


Vyhlášení dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo
Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnost dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora je určena na materiálně technické vybavení sportovních organizací a na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

Plzeňský kraj rozdělí 5 milionů korun. Příjem žádostí bude probíhat od 24. 6. do 30. 6. 2021.


Záměr zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „Odborné vzdělávací akce pedagogů z projektu Plzeňského kraje 2021–2023“
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování a poskytnutí dalších prostor pro zajištění odborných vzdělávacích akcí pro pedagogy z projektu Plzeňského kraje období 2021 až 2023. Předpokládaná hodnota zakázky je 2.937.600 Kč za 35 měsíců plnění.
Obsahové vymezení projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Letní školy pro učitele IT
Budou určené zájemcům z řad pedagogů s aprobací ICT, nebo učitelům, kteří učí ICT, a to včetně vyučujících škol, které nebudou partnery projektu. Letní školy budou trvat 5 dní a budou zaměřeny na podporu smysluplného a efektivního zapojování moderních technologií do výuky a rozvoj klíčových kompetencí pedagogů v oblasti informačních technologií. Jeden den je plánována odborná exkurze. Kapacita letní školy předpokládá kolem 40 pedagogických pracovníků.

Letní školy pro učitele ne IT
Tato letní škola bude určena učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, a to s různou aprobací. Předpokládaná délka aktivity je 5 dní. Jeden den je plánována odborná exkurze. Program letní školy bude koncipován pro získání praktických dovednostní z oblasti využití ICT ve výuce neinformatických předmětů. Do této aktivity se mohou zapojit učitelé cizích jazyků, přírodovědných předmětů, českého jazyka i matematiky. Kapacita letní školy předpokládá kolem 40 pedagogických pracovníků.

Víkendové akce pro pedagogy
Víkendové akce budou určeny učitelům pro 1. i 2. stupeň ZŠ i učitelům SŠ. Předpokládá se, že proběhne 5 víkendových akcí. Rozsah jedné akce bude 3 dny. Akce bude sloužit pro seznámení účastníků s novinkami v oblasti využití ICT ve vzdělávání a promítnutí těchto nabytých kompetencí v oblasti gramotností (např. aplikace ICT ve výuce ČJ, MAT, cizích jazyků a jiných předmětů). Je zde vytvořen prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Učitelé si prakticky vyzkouší na mobilních učebnách využití moderních technologií ve výuce. Kapacita akce předpokládá 20 pedagogických pracovníků.


Poskytnutí dotací na výstavbu cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji
V rámci dotačního titulu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji Rada Plzeňského kraje odsouhlasila rozdělení investiční dotace v celkové výši 27 milionů korun mezi 10 žadatelů.

ŽadatelPopis projektu
město StodVybudování dílčího úseku dálkové cyklotrasy CT3, Praha Plzeň Regensburg, a to úseku D5, cyklostezky, která propojí dva již vybudované úseky.
obec RakováVybudování pumptrackové dráhy ve sportovním areálu v obci Raková.
město Klatovy Výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/27 s povrchem z asfaltového betonu v délce 702 m o proměnné šířce 3 - 5 m,
obec Břasy Oprava a výstavba účelové komunikace v k.ú. obce Kříše, po které je vedena mezinárodní dálková cyklotrasy CT37. Z důvodů vlastnických poměrů na původní komunikaci je mezinárodní dálková cyklotrasa CT 37 v tomto úseku neprůjezdná.
obec VejprniceVybudování nové smíšené cyklostezky vedoucí podél železniční trati Plzeň - Domažlice a Vejprnického potoka z obce Vejprnice směrem k obci Tlučná. Předmětem dotace je pouze větev A1, která se nachází v katastrálním území obce Vejprnice.
město Starý Plzenec Výstavba úseku nadregionální dálkové cyklostezky č. 31 mezi městem Starý Plzenec a částí obce Sedlec.
město BloviceOprava stávající místní komunikace mezi chatovou osadou Kamensko a městem Blovice. V této trase je vedena nadregionální dálková cyklotrasa CT 31
město HolýšovOprava povrchu stávající polní cesty v katastrálním území Dolní Kamenice u Holýšova v délce cca 548 běžných metrů, šířky 3 metrů, která je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3.
město DobřanyVýstavba dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 z města Dobřany do obce Vstiš. Projekt navazuje na již vybudovaný první úsek. V km 1,238 a 1,660
Mikroregion Horní Berouka, povodí KlabavyVybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 mezi městem Rokycany a obcí Klabava. Úsek navazuje na již vybudované vyvedení cyklistické dopravy z města Rokycany

RPK zároveň odsouhlasila na základě žádosti obce Křenovy poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy ve výši 4,9 milionu korun. Rozdělení dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Zařazení stavebních akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a cyklostezkách
Rada Plzeňského kraje chválila tyto stavební akce:

  • II/200 Horšov - protismyková úprava a osazení zádržného sytému
  • III/19524 Pařezov - protismyková úprava a osazení zádržního sytému
  • II/200 Mířkov - protismyková úprava a osazení zádržného sytému
  • II/180 Dolanský most - protismyková úprava
  • II/183 Šťáhlavy - protismyková úprava
  • III/18043 železniční přejezd Dobřanská - protismyková úprava
  • II/233 Chrást - protismyková úprava
  • II/199 Trnová kř. s MK Oldřichov - protismyková úprava

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje předloží Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o financování těchto akcí.


Dotace statutárnímu městu Plzeň na provoz evakuačního krizového střediska pro lidi bez domova
Rada schválila dotaci ve výši 145 000 Kč statutárnímu městu Plzeň. Vzhledem ke skutečnosti, že v ČR byl dlouhodobě vyhlášen nouzový stav v souvislosti se šířením pandemie COVID-19, byla část služeb pro osoby bez domova na území města Plzně vyčleněna ke karanténním účelům. Současně ČR v únoru čelila mrazivým teplotám, které byly především pro tuto cílovou skupinu na životě ohrožující, proto město Plzeň přistoupilo ke zřízení evakuačního krizového středisko pro lidi bez domova. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi tak v jedné z nyní nevyužívaných hal v DEPO2015 byl od 10. 2. do 20. 2. 2021 vyčleněn prostor pro tyto účely.

Celkové náklady na provoz střediska, včetně dotací pro zapojené neziskové organizace, město vyčíslilo na částku 500 370 Kč. O dotaci bude ještě rozhodovat ZPK v červnu 2021.


Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací
V rámci dotačního titulu byly vyhlášeny 2 oblasti podpory, a to neinvestiční A a investiční B.

Do vyhlášeného dotačního titulu oblast A byly podány žádosti o neinvestiční podporu 92 registrovaných sociálních služeb od 29 poskytovatelů sociálních služeb. Celkové požadavky činily 34.809.394 Kč. Rozdělovaná částka činí celkem 17.000.000 Kč (11.475.000 Kč + 5.525.000 Kč navýšení).

O investiční podporu (oblast B) byly podány žádosti od 15 poskytovatelů sociálních služeb na 28 investičních akcí. Celkové požadavky činily 5.880.116 Kč. K rozdělení je dle vyhlášeného dotačního titulu navrhována částka 4.500.000 Kč

O části dotací bude ještě rozhodovat ZPK v červnu 2021.


Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ - záměr podání žádosti do Programu 013 310
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zajišťuje realizaci dotačního programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální služeb 2016-2024. Tento program se orientuje na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporovanými aktivitami jsou mj. přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.

Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ je dlouhodobě plánovanou akcí v rámci zvýšení kvality v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb.
Rekonstrukce zajistí klientům dostatek soukromí, prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu, kdy lze předpokládat, že časem se schopnost pohybu může dále snižovat. Vznikne nejen prostor pro vlastní soukromí, ale i prostor pro sociální interakce.

Rekonstrukce poskytne příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí a dostatečné vybavení.

Náklady stavby objektu D a nezbytných stavebních objektů souvisejících s výstavbou nové budovy jsou v současné době projektantem odhadovány na částku 147 972 000 Kč (179 046 000 Kč včetně DPH). Maximální možná výše dotace z dotčeného programu MPSV činí 60.000.000 Kč a může tvořit maximálně 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU
Výzva č. 101 na oblast Sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – specifický cíl 6.1 REACT-EU, u které je v současné době jako plánovaný termín vyhlášení uváděn přelom května a června 2021, se v souvislosti s dosud známými skutečnostmi jeví jako vhodná k podání žádosti o dotaci k realizaci projektu „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“. Přesné podmínky této výzvy nejsou však dosud známy a proto je možnost přihlášení se do této výzvy v současné době pouze zvažována a k podání žádosti by bylo přistoupeno pouze v případě, že by žádost mohla vyhlášené podmínky skutečně naplnit.

Rekonstrukce zajistí klientům dostatek soukromí, prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu, kdy lze předpokládat, že časem se schopnost pohybu může dále snižovat. Vznikne nejen prostor pro vlastní soukromí, ale i prostor pro sociální interakce.

Rekonstrukce poskytne příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí a dostatečné vybavení.

Náklady stavby objektu D a nezbytných stavebních objektů souvisejících s výstavbou nové budovy jsou v současné době projektantem odhadovány na částku 147 972 000 Kč (179 046 000 Kč včetně DPH). Předpokládaná maximální možná výše dotace může v případě tohoto dotačního titulu tvořit až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Z rozpočtu Plzeňského kraje bude třeba dofinancovat tedy rozdíl mezi skutečnými celkovými náklady projektu a dotací případně poskytnutou v rámci zde uváděného programu.

Financováním projektu „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ z rozpočtu Plzeňského kraje: nezpůsobilé výdaje + 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu (85% Evropský fond pro regionální rozvoj, 5% státní rozpočet).