Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci

obrazek
26. října 2021 10:18, Mgr. Vladimír Král

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 12. 10. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zaslání kopií všech dokladů, týkajících se akce Předslav – odkanalizování a čistění odpadních vod, na kterou byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 68622020, dle 9. 12. 2020, jmenovitě:

  • žádost obce Předslav o poskytnutí účelové dotace na zmíněný projekt (č. 050VI00020 ze dne 25. 3. 2020),
  • průběžné finanční vypořádání dotace vč. všech případných příloh (kopií účetních dokladů, soupisek provedených prací aj.) dle ustanovení čl. II. odst. 4 Smlouvy (jež mělo být předloženo Příjemcem Poskytovateli do 10. 9. 2021).

K žádosti KÚPK poskytl žádost obce Předslav o poskytnutí účelové dotace na zmíněný projekt (č. 050VI00020 ze dne 25. 3. 2020). Ke zbývající části žádosti o informace bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Soubory ke stažení