Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - stížností na porušení zákona o zdravotních službách

obrazek
26. října 2021 10:29, Mgr. Vladimír Král
Dne 12. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:
 1. Kolik stížností na porušení zákona o zdravotních službách, konkrétně neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení (nemocnici) Krajský úřad eviduje? Rozepište prosím počty stížností za rok 2019, 2020 a 2021, a to podle zdravotnických zařízení (nemocnic), jichž se stížnosti týkaly. (Tedy kolik stížností daný rok přišlo na Krajský úřad na jakou nemocnici kvůli tomu, že neumožnila hospitalizaci rodiče společně s nezletilým dítětem či zamezila přítomnosti rodiče u hospitalizovaného nezletilého dítěte.)
 2. Kolik z těchto stížností Krajský úřad zamítl a u kolika dal za pravdu stěžovateli? Rozepište prosím počty za rok 2019, 2020 a 2021.
 3. Pokud dal Krajský úřad za pravdu stěžovateli, jaká konkrétní nápravná opatření nemocnici uložil?

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK poskytl tyto informace:

Za období od 1. 1. 2019 do 14. 10. 2021 eviduje KÚPK dle § 93 až 97 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, ve věci neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení:
 1. za rok 2019 – 0 stížností,
 2. za rok 2020 – 6 stížností (Klatovská nemocnice, a.s. - 1 stížnost – nedůvodná, Fakultní nemocnice Plzeň – 3 stížnosti – 1 důvodná a 2 nedůvodné, Mulačova nemocnice, s. r. o. 2 stížnosti – 1 důvodná a 1 částečně důvodná),
 3. za rok 2021 – 0 stížností.
U důvodných a částečně důvodných stížností byla Fakultní nemocnici Plzeň uložena nápravná opatření v tomto znění:
 1. Do budoucna v rámci žádostí o hospitalizaci zákonného zástupce s nezletilým pacientem postupovat v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy poskytovatele a využívat veškerých dostupných možností, aby konkrétní žádosti o hospitalizaci mohl poskytovatel vyhovět, případně se pokusil najít jiná alternativní řešení.
 2. Do budoucna v rámci žádostí o nahlížení do zdravotnické dokumentace postupovat v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem o zdravotních službách).
 3. Důsledně dodržovat platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a průběžně sledovat jejich aktualizaci.
 4. Vnitřní předpisy upravit takovým způsobem, aby jejich společná ustanovení korespondovala s platnou legislativou; podrobně upravit jejich části zabývající se hospitalizací zákonných zástupců a návštěvy pacientů.
 5. Přeformulovat název „Informovaný souhlas s hospitalizací“ na „Souhlas s hospitalizací“, neboť v tomto případě nejde o informovaný souhlas. Pacient svým podpisem stvrzuje, že je v nemocnici dobrovolně, nejedná se o žádný návrh nemocnice určený pacientovi k rozhodnutí, s jakými zákroky by např. mohl souhlasit.
 6. Zdravotnickou dokumentaci vést a nakládat s ní v souladu se zákonem o zdravotních službách a v souladu s jinými právními předpisy, zejména tak, aby byla průkazná, pravdivá a čitelná a aby byla průběžně doplňována.
Mulačově nemocnici, s. r. o. byla uložena tato nápravná opatření:
 1. Do budoucna v rámci žádostí o přítomnost zákonného zástupce s nezletilým pacientem při RTG vyšetření postupovat v souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy poskytovatele a využívat veškerých dostupných možností, aby konkrétní žádosti o přítomnost při vyšetření mohl poskytovatel vyhovět, případně se pokusil najít jiná alternativní řešení.
 2. Pro každé oddělení nemocnice vypracovat samostatný provozní řád.
 3. Vnitřní předpisy upravit takovým způsobem, aby jejich společná ustanovení korespondovala s platnou legislativou; podrobně upravit jejich části zabývající se přítomností zákonného zástupce nezl. dítěte při vyšetření, hospitalizaci, ale i návštěvách apod.
 4. Veškeré vnitřní předpisy opatřit evidenčním číslem, datem vyhotovení, případně dobou platnosti.
 5. Seznámit se závěry šetření zdravotnický personál Radiodiagnostického oddělení a přijmout odpovídající preventivní opatření.
 6. Do budoucna v rámci žádostí o hospitalizaci zákonného zástupce s nezletilým pacientem postupovat v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy poskytovatele a využívat veškerých dostupných možností, aby konkrétní žádosti o hospitalizaci mohl poskytovatel vyhovět, případně se pokusil najít jiná alternativní řešení.
 7. Důsledně dodržovat platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a průběžně sledovat jejich aktualizaci.
 8. Doložit aktuální provozní řád novorozeneckého oddělení. Vypracování samostatných provozních řádů pro každé oddělení, vnitřní předpisy upravit takovým způsobem, aby jejich společná ustanovení korespondovala s platnou legislativou; podrobně upravit jejich části zabývající se přítomností zákonného zástupce nezl. dítěte při vyšetření, hospitalizaci, ale i návštěvách apod., veškeré vnitřní předpisy opatřit evidenčním číslem, datem vyhotovení, případně dobou platnosti.
 9. Přeformulovat název „Informovaný souhlas s hospitalizací“ na „Souhlas s hospitalizací“, neboť v tomto případě nejde o informovaný souhlas. Pacient svým podpisem stvrzuje, že je v nemocnici dobrovolně, nejedná se o žádný návrh nemocnice určený pacientovi k rozhodnutí, s jakými zákroky by např. mohl souhlasit.
 10. Dbát na to, aby byl vždy podepsán a založen do zdravotnické dokumentace souhlas s hospitalizací a informované souhlasy.
 11. Doporučuje se do propouštěcí zprávy uvádět informaci týkající se postupu při zhoršení zdravotního stavu pacienta, po ukončení hospitalizace (jak postupovat, na koho se obrátit apod.)
 12. Zdravotnickou dokumentaci vést a nakládat s ní v souladu se zákonem o zdravotních službách a v souladu s jinými právními předpisy, zejména tak, aby byla průkazná, pravdivá a čitelná a aby byla průběžně doplňována. Dbát na její úplnost.