Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - šetření veřejného ochránce práv

obrazek
16. dubna 2021 09:22, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 15. 3. 2021 doručena žádost o informace vztahující se k šetření Veřejného ochránce práv (dále jen „VOP“) podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejné ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VOP“) vůči KÚPK v letech 2019 a 2020, resp. dokumenty k šetřením v roce 2019 (celý obsah v příloze).

Dne 9. 4. 2021 (po prodloužení lhůty) byly žadateli poskytnuty následující informace:

Šetření zahájená v r. 2019
 1. Šetření ve věci malé vodní elektrárny a množství vody v řece Úhlavě. Stížnost na postup Městského úřadu Přeštice. Podnět zaslán jako nadřízenému správnímu orgánu se žádostí, aby KÚPK rozhodl, jaká opatření má Městský úřad Přeštice přijmout. Šetření bylo uzavřeno. Ze strany KÚPK nedošlo k pochybení.
 2. Šetření ve věci nepovoleného provozu venkovní, veřejné střelnice. Námitky stěžovatelů proti postupu Městského úřadu Horažďovice a odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Šetření bylo uzavřeno, KÚPK byla zpráva o šetření zaslána pouze k seznámení, k pochybení došlo u Městského úřadu Horažďovice.
 3. Šetření ve věci postupu Ministerstva zdravotnictví ve věci nečinnosti v odvolacím řízení, konkrétně postupu v rámci posouzení obsahu napadaného závazného stanoviska, kde orgánem příslušným k posouzení závazného stanoviska je právě ministerstvo. KÚPK v rámci řízení Ministerstvo několikrát urgoval. VOP šetření ukončil, v postupu KÚPK nebylo shledáno žádné pochybení, naopak ocenil práce úředníků KÚPK, kteří opakovaně oslovovali Ministerstvo s urgencí o vyřízení věci. Postup byl v souladu s principy dobré správy.
 4. Šetření ve věci podnětu na postup Komise pro projednávání přestupků města Stod a KÚPK, ve věci odložení přestupku proti občanskému soužití a proti majetku. Dle vyjádření VOP KÚPK nepochybil, když městskému úřadu na základě stěžovatelky podnětu nepřikázal zahájit řízení proti určité osobě. Šetření uzavřeno, VOP požádal ještě Ministerstvo vnitra o právní názor na postup správních orgánů. Právní názor nebyl KÚPK následně zprostředkován.
 5. Šetření VOP ve věci podnětu stěžovatelky na postup Městského úřadu Stod a KÚPK při vyřizování jejího oznámení o spáchání přestupku. Dle vyjádření VOP KÚPK pochybil v tom, že měl na základě stěžovatelčina podnětu na nečinnost Městského úřadu Stod zasáhnout a nařídit mu, aby ve stanovené lhůtě zahájil šetření. VOP navrhnul v závěrečném stanovisku opatření k nápravě. Toto opatření KÚPK akceptoval a VOP považoval za dostatečnou nápravu.
Šetření zahájená v r. 2020
 1. Vlastní iniciativa VOP – projednávání přestupků poskytovatelů zdravotních služeb, o nichž se správní orgán dozvěděl při vyřizování stížností na tyto poskytovatele. Zjištění VOP projednány na jednání u kulatého stolu.
 2. Šetření podnětu – postupu KÚPK v rámci odvolání o dodatečném povolení staveb – garáže a skladu. VOP nepovažoval názor KÚPK za správný, KÚPK akceptoval návrh opatření VOP a šetření bylo uzavřeno.
 3. Šetření podnětu stěžovatelky na postup KÚPK jako odvolacího správního orgánu, nepovolená stavba garáže a skladu. Městský úřad Stod rozhodoval o dodatečném stavebním povolení obou výše uvedených staveb. Stavební úřad řízení zastavil, nebyly dodány všechny potřebné náležitosti. KÚPK v odvolacím řízení rozhodnutí zrušil, protože stavební úřad musí jednoznačně rozhodnout, zda stavbu lze či nelze dodatečně povolit. Názor KÚPK VOP považoval za nesprávný. Městský úřad po vrácení věci k novému projednání rozhodl, že stavbu nelze dodatečně povolit. VOP řízení uzavřel, protože již nebylo možné v dané věci se touto problematikou dále zabývat.
 4. Vlastní iniciativa VOP – osloveny všechny správní úřady, výzkum na téma zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru – VOP požadoval zaslat kopie formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za roky 2018 a 2019. Sběr dat byl pro potřeby VOP bez vydaného závěru tohoto šetření.
 5. Šetření VOP – podnět stěžovatele, jenž jako cyklista při setkání se psem na pozemní komunikaci spadl z kola v obci v okrese Plzeň-sever, přičemž se zranil a došlo k poškození kola. Věc byla šetřena Policií ČR. Stěžovatel nesouhlasil s postupem městského úřadu, který přestupek odložil. Stěžovatel se obrátil na KÚPK, aby mu poskytl ochranu před nečinností. Zpráva o šetření se závěry, že KÚPK nepochybil, jestliže s ohledem na okolnost případu nesdělil, jak naložil jeho podnětem na přijetí opatření proti nečinnosti. Avšak KÚPK pochybil, pokud se podnětem věcně nezabýval. Zasláno VOP vyjádření ke zprávě o šetření. Doposud nebylo šetření uzavřeno.
 6. Vlastní iniciativa VOP – osloveny všechny krajské úřady, šetření, jak se praxe vypořádává se zneužitím práva na informace. Na základě žádosti předloženy anonymizované kopie všech rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace z důvodu zneužití práva na informace za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Ze strany VOP nebylo dosud šetření vyhodnoceno.
 7. Šetření VOP – stěžovatel se obrátil na VOP ve věci postupu komise pro projednávání přestupků města v Plzeňském kraji a KÚPK – žádost o nahlédnutí do části spisu, poskytnutí opisu usnesení z tohoto spisu. Dle zprávy o šetření komise pro projednávání přestupků i KÚPK pochybily – nesouhlas s rozhodnutím KÚPK o zamítnutí stěžovatelovo odvolání a potvrzení usnesení komise pro projednávání přestupků. KÚPK se vyjádřil ke zprávě o šetření. Dosud šetření trvá a nebylo uzavřeno.
 8. Šetření VOP – podnět stěžovatelky na vyřízení stížnosti KÚPK na poskytovatele zdravotních služeb Fakultní nemocnici Plzeň. Zpráva o šetření – KÚPK pochybil, že se dostatečně nevypořádal s námitkou stěžovatelky, že se k ní personál nemocnice choval nevhodně a že se KÚPK nezdržel v rámci vyřízení stížnosti subjektivního hodnocení jednání stěžovatelky. Zasláno vyjádření KÚPK ke zprávě o šetření. Doposud šetření trvá, nebylo uzavřeno.
 9. Šetření VOP – podnět stěžovatele na postup správce vodního toku Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka Plzeň, při řešení kácení olše lepkavé tvořící součást břehového porostu Manětínského potoka. Stěžovatel zpochybnil postup městského úřadu a KÚPK. Ve zprávě o šetření VOP popsal, že nespatřuje prostor pro další kroky a šetření uzavřel.

Dále byly žadateli poskytnuty anonymizované požadované dokumenty.

Soubory ke stažení