Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o ukončení členství v DSO

obrazek
30. července 2021 09:49, aktualizováno 09:54, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), odboru kontroly, dozoru a stížností, byla dne 15. 7. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s požadavkem na tyto informace:

„1. Rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou činnosti ve věcech rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Rozhodnutí ohledně, příp. související s vypořádáním majetkového podílu obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jehož předmětem jsou činnosti ve věcech rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v souvislosti s vystoupením obce z dobrovolného svazku obcí.

2. Rozhodnutí ohledně, příp. související s vystoupením obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou jiné činnosti než rozvoj, výstavba a provoz vodovodů a kanalizací.

Rozhodnutí ohledně, příp. související s vypořádáním majetkového podílu obce, jakožto člena dobrovolného svazku obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v souvislosti s vystoupením obce z dobrovolného svazku obcí, jehož předmětem jsou jiné činnosti než rozvoj, výstavba a provoz vodovodů a kanalizací.“

Krajský úřad je orgán příslušný k vedení rejstříku svazků obcí podle § 49 odst. 4 zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích). Sám nevydává rozhodnutí o vystoupení obce z dobrovolného svazku obcí.

K žádosti o informace poskytl výpisy z usnesení, které byly KÚPK zaslány dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Radbuza, a to:

  • Výpis z usnesení č. 20/2009 obce Lochousice, kterým je schváleno ukončení členství v dobrovolném svazku Mikroregion Radbuza (připojujeme přílohou);
  • Výpis z usnesení č. 1/2010 ze Shromážděním zástupců měst a obcí Mikroregionu Radbuza dne 18. 3. 2010 konaného v Merklíně (připojujeme přílohou).

Předmětem činnosti svazku Mikroregion Radbuza (se sídlem náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ: 69456101) je krom dalších činností dle bodu IV. odst. 1. písm. p. a q. Stanov svazku spolupráce při rozvíjení činností týkajících se zásobování vodou a odvádění a čistění odpadních vod.

Dále poskytl odkaz na zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  • Usnesení ze Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství konaného dne 21. 6. 2016 ve Štěnovicích, kterým bylo vzato na vědomí vystoupení obce Lisov ke dni 1. 1. 2016 z tohoto svazku, je dostupné na stránce: http://www.odpadyplzenjih.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah39_2.pdf&original=Usnesen%C3%AD+z+21.06.2016.pdf
  • Usnesení č. 7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lisov, které se konalo dne 4. 12. 2015, jímž bylo schváleno ukončení členství obce ve Svazku obcí Plzeň-jih (Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství) je dostupné na stránce: https://www.lisovou.cz/file.php?nid=3078&oid=4701432

Ustanovení čl. IV Stanov Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství (se sídlem Čižická 133, 332 09 Štěnovice, 66365457) stanovuje: „Předmětem činnosti je zejména zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. zastupování zájmů samosprávy v oblasti odpadového hospodářství v daném území, spolupráce s ostatními subjekty pohybujícími se v oblasti odpadového hospodářství a orgány státní správy a ostatní samosprávy, společný postup obcí svazku k řešení a realizaci projektů v oblasti nakládání s odpady a ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí svazku.“

Žádné rozhodnutí související s vypořádáním majetkového podílu obce, jakožto vystupujícího člena dobrovolného svazku obcí KÚPK k dispozici nemá. Nejde o rozhodnutí, které by krajský úřad vydával sám ani o rozhodnutí, které by krajskému úřady byly obce nebo dobrovolné svazky obcí povinny ze zákona o obcích zasílat. Žádná obec ani dobrovolný svazky obcí tak nad rámec svých povinností neučinily.

Soubory ke stažení