Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

obrazek
18. srpna 2020 12:43, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále také jen „KÚPK“), byla dne 4. 8. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“), v tomto znění:

„Dne XXXX jsem v poštovní přepravě přijal písemnost, která mně byla takto doručena, jak je i evidenčně zaznamenáno na její patě - MěÚ Nýřany-OŽP
čj.XXXX ze dne XXXX .

Dlé této byla nikde neuvedené osoba předvolávána v postavení svědka, aniž by zde byl odkaz na § 55/1 s.ř.- přitom v době učiněného předvolání ještě vůbec nebylo zahájeno řízení- k ústnímujednání-což je plně zřejmý projev úřednického nedoukovství, do Plzně na den XXXX. jednání-což je plně zřejmý projev úřednického nedoukovství ,do Plzně na den XXXX.

V rozhodné části předmětné písemnosti je popsán protiprávní skutek ke kterému mělo dojít dne XXXX přímo v obci XXXX, jako přestupek dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb. , což byxlo pro mně naprosté nóvum. Takovýto přestupek jsem toho dne XXXX nevnímal, ani nikomu neoznamoval s naproto relevantními důkazy pro toto.

Já dne XXXX jako cyklista vnímal a pak i oznamoval událost ze dne XXXX, kdy jsem byl v přesně vymezeném úseku a to pize a jen na pozemní komunikaci napadán volně pobíhakícím, loveckým psem , bez přítomnosti, či vlivu jeho majitele.

OTÁZKA č.1:
Má KÚPK po všech svých úkonech zjištěn důvod, proč nebyl tento oznámení přestupek proti BESIP dle § 6O/11 - § 125c)1k) zákona č.361/2OOO Sb.
až do prekluze dne XXXX příslušnými orgány vůbec šetřen a projednán ? Nebo v tomto jednání spatřuje KÚPK jiný přestupek ?
Nakonec jsem pochopil, že písemnost v hodnotě neprávního paskvilu mně doručená vlastně jen v subjektivním pojetí správního orgánu mně
uváděla k tomuto do postavení svědka se zavazujícími povinnostmi. Takto vše po řadě přezkumů jako platný právní akt vyhodnotil i KÚPK.

OTÁZKA č.2:
Jestliže KÚPK často svoje patřičné nekonání odůvodňuje různými soudními závěry, tak nutno přímo citovat soudní rozhodnutí k pojmu svědka.
" Za svědka v materiálním smyslu lze považovat každou fyzickou osobu, která událost svými smysly vnímala. To znamená, že osobě je něco známo o skutkových okolnostech významých pro rozhodnutí veřejné moci".
Na základě čeho MěÚ Nýřany -OŽP a KÚPK došel k závěru, že já mohu být ve vztahu k popisovanému přestupku v postavení svědka ? Připomínám, že k tomuto přestupku je určující porušení povinností dle § 13/1 zákona č.246/1992 Sb. = nedostatečná zajištění v chovu a nezamezení úniku psa.!!!!

OTÁZKA č.3:
K tomuto jednání chovatele psa já byl postaven do právního postavení svědka ? Když další jeho volné pobíhání v honitbě, na pozemní komunikaci či na veřejném prostranství již nutno dle zásady lex specialis považovat již za jiné přestupky.

OTÁZKA č.4:
Samozřejmě pokud se MěÚ Nýřany-OŽP a KÚPK odkazují pro svá konání i rozhodnutí na obsah oznámení, které jim dne XXXX zaslala PČR Úněšov tak byly mnou opakovaně upozorňováni, že žde PČR úmyslně a účelově zmanimulovala moje zážitky a právní kvalifikaci děje ze dne XXXX a později jsem pro toto získal i přímé důkazy od PČR a vše i uvedl pro správní orgány.

OTÁZKA č.5:
Reagoval MěÚ Nýřany-OŽP I KÚPK na tyto moje podněty k nápravě a uvedení do pravdivého stavu a získal důkazy, že skutečně k tomuto přestupku dle z.č.246/1992 Sb. nemohu být v postavení svědka a že veškeré další úkony proti mně vedené v tomto tomto nepříslušném právním postavení jsou protiprávní ve vysoké míře společenské nebezpečnosti ?“

Dne 19. 8. 2020 poskytl KÚPK žadateli tuto informaci: KÚPK nemá tento důvod zjištěný.

Zbytek žádosti o informace KÚPK odmítl rozhodnutím o odmítnutí.