Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty z řízení o vyvlastnění

obrazek
26. října 2021 11:06, Mgr. Vladimír Král

Dne 11. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jíž bylo v návaznosti na usnesení KÚPK, odboru regionálního rozvoje, čj. PK-RR/3742/21 požadováno poskytnutí „kopie sdělení vyvlastnitele ze dne 25.8.2021 (uváděno v cit. usnesení na str. 2 – první věta) a dále kopii nesouhlasu vyvlastnitele s přerušením řízení (uváděno v cit. usnesení na str. 3 – první věta).“

Dne 18. 10. 2021 KÚPK požadované informace žadateli s ohledem na to, že je účastníkem daného řízení poskytl v celém rozsahu. Z tohoto důvodu rovněž dochází ke zveřejnění toliko této doprovodné informace.