Informace poskytnuté dle InfZ - znalecký posudek

21. listopadu 2022 07:45, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 26. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

„V návaznosti na výzvu čj. PK-RR/2251/22 žádám o podání informace: Zaslání zápisu či odborného posudku, na základě kterého je zpochybňován předmětný znalecký posudek.”

Žadateli, jakožto účastníkovi řízení, KÚPK poskytl protokol z ústního jednání č. j. PK-RR/2092/22 ze dne 4. 5. 2022.