Informace poskytnuté dle InfZ - Výzva č. 08 a 09 IOP MVČR

18. ledna 2022 09:47, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 6. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž bylo žádáno poskytnutí textů:
- zadávacích dokumentací včetně příloh, realizovaných na základě výzvy č. 08 a č. 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra,
- dodatečných informací k zadávacím podmínkám, týkající se těchto zadávacích dokumentací.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
Požadované informace týkající se Výzvy Ministerstva vnitra č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích jsou zveřejněny na webové stránce Plzeňského kraje - konkrétně na https://www.plzensky-kraj.cz/informace-poskytnute-dle-infz-vyzva-c-08-iop-rozv
S ohledem na výše uvedené tak KÚPK odkázal v souladu s § 6 odst. 1 InfZ ve shora specifikované části žádosti na uvedenou internetovou stránku, na které jsou požadované informace zveřejněny.
K části žádosti týkající se Výzvy Ministerstva vnitra č. 09 IOP konstatoval KÚPK, že tato byla určena pro komunikační infrastrukturu veřejné správy pro statutární města. Podrobněji viz Analýza stavu programu IOP k 31. 12. 2011 zpracovaná Řídícím orgánem IOP Ministerstva pro místní rozvoj - https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://irop.mmr.cz/Dotace/media/SF_StaryWeb/import/Programy%25202007%2520%25E2%2580%2594%25202013/Tematick%25C3%25A9%2520opera%25C4%258Dn%25C3%25AD%2520programy/Integrovan%25C3%25BD%2520opera%25C4%258Dn%25C3%25AD%2520program/Hodnoceni-absorpcni-kapacity-za-rok-2011_e88576dc-e34a-4647-94be-3ae7052c0b54.docx&wdOrigin=BROWSELINK