Informace poskytnuté dle InfZ - telekomunikační služby

04. června 2021 07:38, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 14. 5. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo žádáno poskytnutí následujících informací:

- k jakému datu jsou uzavřeny poslední dodatky nebo smlouvy na telekomunikační služby (SIM karty pro hovory, data, SMS) zaměstnanců Vašeho úřadu
- jak často probíhá výběrové řízení na změnu dodavatele těchto telekomunikačních služeb
- zda se projevilo snížení cen za telekomunikační služby po "přesoutěžení"
- kdy byl naposledy změněn operátor
- zda zajišťuje úřad pod jednou smlouvou SIMkarty i pro své zřizované organizace a pokud ne, tak proč tomu tak není
- je umožněno zaměstnancům (nikoliv zaměstnancům na vedoucích pozicích) využívat telekomunikační služby skrze zvýhodněné podmínky vyjednané úřadem?

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil následující:

- k jakému datu jsou uzavřeny poslední dodatky nebo smlouvy na telekomunikační služby (SIM karty pro hovory, data, SMS) zaměstnanců Vašeho úřadu
Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone One Net č. 1 -232877329838 byla uzavřena dne 12. 2. 2020, dodatek č. 1 k této smlouvě byl uzavřen dne 30. 4. 2020. Smlouva i dodatek byly zveřejněny v registru smluv – viz následující odkazy: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11659932?backlink=ansuq, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12482104

- jak často probíhá výběrové řízení na změnu dodavatele těchto telekomunikačních služeb
Předmětná zadávací řízení jsou realizována jednou za 2 – 3 roky.

- zda se projevilo snížení cen za telekomunikační služby po "přesoutěžení"
V souvislosti s vývojem cen na telekomunikačním trhu nedošlo po realizaci zadávacího řízení v předmětné věci v roce 2020 ke snížení cen za telekomunikační služby.

- kdy byl naposledy změněn operátor
Ke změně operátora došlo v roce 2011.

- zda zajišťuje úřad pod jednou smlouvou SIMkarty i pro své zřizované organizace a pokud ne, tak proč tomu tak není
Shora citovaná rámcová smlouva byla uzavřena centrálním zadavatelem, který realizoval zadávací řízení ve prospěch Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací.

- je umožněno zaměstnancům (nikoliv zaměstnancům na vedoucích pozicích) využívat telekomunikační služby skrze zvýhodněné podmínky vyjednané úřadem?
Ano, v souladu s rámcovou smlouvou, ve znění dodatku č. 1, na něž je odkázáno shora.