Informace poskytnuté dle InfZ - služba osobní asistence

29. října 2020 13:27, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 13. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V souvislosti se službou osobní asistence bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

1) Je porušením nějakého zákazu vydaného v gesci Vašich odborů či upravujícího Vaši činnost, pokud se tyto modelové rodiny dohodnou, že svým potřebným příslušníkům nasmlouvají každému dva asistenty sociální péče, přičemž každý ze dvou nasmlouvaných asistentů sociální péče bude smluvně zavázán starat se o oba potřebné příslušníky, společně pro své potřebné příslušníky pronajmou na nemovitostním trhu pokoj, kde se tito asistenti budou v péči o ně střídat či spolu v péči kooperovat dle vlastní dohody či dohody se zákonnými zástupci potřebných osob?
2) Je možno již považovat za sociální službu vyžadující registraci situaci, kdy se několik rodin sdruží např. ve spolku nebo i neformálně, v zájmu nejvyšší možné kvality péče o své potřebné příslušníky, tyto své potřebné příslušníky sestěhují ze své vůle do společných prostor, kde v koordinaci s jim nasmlouvanými asistenty sociální péče zajišťují o tyto své příslušníky (nemyslím potřebné osoby z okruhu mimo tyto rodiny, ale výlučně příslušníky těchto rodin), společnou péči (vaření stravy, úkony hygieny, atd.)?
3) V závislosti na dotazu 2) se chci zeptat, jestli je nějak interními normami regulované, zda například dvě rodiny ještě kooperovat při péči o své potřebné příslušníky mohou, ale tři již nikoli, kooperovat mohou, ale společné bydlení potřebných příslušníků již možné bez registrace k sociální službě není, případně společné vaření stravy či jakýkoli jiný parametr, případně jak jsou nastaveny a limitovány hranice takové spolupráce či zda tato kooperace bez registrace k sociální službě prostě možná není a společné zajišťování péče o potřebné osoby je vždy registrovanou sociální službou?
4) Je-li nastíněná kooperace při péči, aniž by šlo o registrovanou sociální službu, možná, podléhá tato nějakým regulativům, např. oznámení Vašemu úřadu, technickým či odborným omezením?
5) Jaké jsou aktuálně (k Vámi určenému datu) a průměrně volné ubytovací kapacity v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro seniory“ a jaké jsou aktuálně a průměrně volné ubytovací kapacity v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a jaké jsou aktuálně a průměrně volné ubytovací kapacity v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy se zvláštním režimem“ ve Vašem kraji?
6) Není-li aktuálně či obvykle možné okamžité umístění každého zájemce o poskytnutí sociální pobytové služby v zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro seniory“ a nebo „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a nebo „domovy se zvláštním režimem“ ve Vašem kraji, jaké jsou obvyklé čekací doby na umístění v takových zařízeních?

K bodu 1) žádosti KÚPK uvedl, že KÚPK, odbor sociálních věcí takový zákaz nevydal a ani jím nedisponuje.

K části bodu 3) žádosti týkající se existence interních norem v návaznosti na odpověď k bodu 1) žádosti KÚPK konstatoval, že KÚPK, odbor sociálních věcí takové normy nevydal a ani jimi nedisponuje.

K bodu 5) žádosti KÚPK sdělil, že KÚPK, odbor sociálních věcí nemá průběžné informace o aktuálně volných ubytovacích kapacitách v uváděných druzích registrovaných sociálních služeb. Tuto informaci sleduje pouze u organizací zřizovaných Plzeňským krajem; samostatně se však nejedná o informaci jakkoli vypovídající. KÚPK, odbor sociálních věcí sleduje evidenci neuspokojených žadatelů o poskytování pobytové sociální služby, kteří jsou vedeni v evidencích jednotlivých pobytových sociálních služeb.
Ohledně potřebnosti u těchto druhů sociálních služeb KÚPK poukázal na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021 (resp. jeho část 2.1.4 Analýza sociálních služeb v Plzeňském kraji), jež je dostupný na webových stránkách Plzeňského kraje.

K bodu 6) žádosti KÚPK uvedl, že v případě, kdy žadatel o sociální službu nemůže být přijat z kapacitních důvodů, vede poskytovatel sociální služby evidenci těchto žadatelů. Není možné paušalizovat, jaké jsou čekací doby pro umístění v konkrétních zařízeních pobytových sociálních služeb. Čekací doba v jednotlivých pobytových sociálních službách je velmi různá, obecně se může jednat o období v řádech dnů až měsíců a to s ohledem, o jakou službu se jedná, zda se jedná o muže, ženu či dítě, jaká je míra potřebnosti péče u žadatele, jaký je jeho aktuální zdravotní stav, o jaké zařízení konkrétně se jedná apod.