Informace poskytnuté dle InfZ - příloha 1-7 návrhu usnesení ZPK č. 5139/ZPK/22

25. října 2022 12:52, Mgr. Jana Fikarová

Dne 18. září 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou po KÚPK bylo žádáno o přílohy návrhu usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 5139/ZPK/22. Část požadovaných informací v anonymizované podobě bylo poskytnuto, a to
konkrétně:

- Smlouva o převodu podílů společnosti TWB Praha s.r.o, dle přílohy 2 uvedeného návrhu usnesení

- Znalecký posudek k ocenění nemovitostí, který je přílohou č. 5 návrhu usnesení.

Ve zbylé části žádosti došlo k jejímu odmítnutí rozhodnutím o odmítnutí části žádosti č.j. PK-KDS/3083/22 ze dne 10. října 2022.

Soubory ke stažení