Informace poskytnuté dle InfZ - pojistné smlouvy

13. prosince 2021 10:44, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 16. 11. 2021 byla Plzeňskému kraji doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo žádáno následující (citujeme):

1. Poskytněte pojistné smlouvy v jejich úplném znění, které Plzeňský kraj uzavřel za poslední 3 roky (tj. v letech 2018, 2019 a 2020), a to včetně informací o pojistném, škodním průběhu, pojistiteli a makléři, který pojistnou smlouvu zprostředkoval.
2. Kolik bylo v období od roku 2015 včetně vůči Plzeňskému kraji uplatněno nároků na náhradu škody?
3. Kolik z nároků podle bodu 2. bylo uplatněno na základě zákona č. 82/1998 Sb. a jaký byl celkový objem takto uplatněných nároků?
4. Kolik z nároků podle bodu 2. bylo skutečně vyplaceno?
5. Kolik z nároků podle bodu 2. nebylo kryto z pojištění?
6. Jaké celkové náklady Plzeňský kraj vynakládá na pojištění?
7. V jakém objemu čerpal Plzeňský kraj pojistné plnění v jednotlivých letech od roku 2015 včetně?

Bod 1. žádosti byl Odborem kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje podle § 6 odst. 1 InfZ pod. č. j. PK-KDS/4008/21 ze dne 23. 11. 2021 vyřízen.
Lhůta pro vyřízení zbývajících bodů (bodů 2. až 7.) žádosti byla Odborem kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ pod č. j. PK-KDS/4139/21 ze dne 1. 12. 2021 prodloužena.

K předmětu bodů 2. až 7 žádosti v návaznosti na shora uvedené Odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje sdělil za součinnosti Odboru investic a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje následující:

ad 2. V období od r. 2015 včetně byly Plzeňským krajem na pojišťovnách uplatněny nároky na náhradu škody ve výši 82 523 822 Kč.
ad 3. Od roku 2015 včetně byl ze strany pojišťoven vyplacen celkový objem pojistného plnění 1 634 822 Kč z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
ad 4. V období od roku 2015 včetně bylo ze strany pojišťoven vyplaceno celkové pojistné plnění 73 961 429 Kč.
ad 5. V období od roku 2015 včetně byly ze strany pojišťoven vytvořeny rezervy na pojistná plnění (neuzavřené škody) v celkovém objemu 8 562 393 Kč.
ad 6. Celkové roční náklady na pojištění vynaložené Plzeňským krajem činí 14 462 999 Kč.
ad 7. V období od roku 2015 včetně bylo ze strany pojišťoven vyplaceno celkové pojistné plnění 73 961 429 Kč.

Bod 1. žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje doplnil o pojistnou smlouvu, jež nepodléhá povinnosti zveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytl kopii smlouvy o Cestovním pojištění na krátkodobé cesty č. 51752017, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020 (viz přílohy).
Soubory ke stažení