Informace poskytnuté dle InfZ - počty stížností dle zákona o zdravotních službách - porody

20. srpna 2021 09:56, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 6. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme žadatele):

„Sdělení počtu vyřizovaných stížností dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů ve věci:

a) Péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm
b) Zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm
c) Odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním

Jestliže výše uvedený úřad vyřizoval stížnosti dle výše uvedeného vymezení, žádám o sdělení počtu případů dle písm. a), b), c), a dále žádám o sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o stížnosti, včetně sdělení, zda se jedná o rozhodnutí pravomocné či nepravomocné. Souhlasím s nutnou anonymizací rozhodnutí v rozsahu osobních údajů, které nelze poskytnout, a v tomto rozsahu tedy není nutné žádost o informace odmítat.”

Žádost byla dne 11. 8. 2021 žadatelem doplněna, a to konkretizací období (od 1. 4. 2012 do 31. 7. 2021), za které mají být požadované informace poskytnuty.

K předmětu žádosti sdělil Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK za součinnosti odboru zdravotnictví KÚPK, do jehož působnosti náleží vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, že za období od 1. 4. 2012 do 31. 7. 2021 prošetřil Odbor zdravotnictví KÚPK dle § 93 – 97 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů:

a) 1 stížnosti ve věci péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm – sp. zn. ZN/197/ZDR/20;
b) 6 stížností ve věci zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm – sp. zn. ZN/295/ZDR/14, ZN/142/ZDR/16, ZN/184/ZDR/18, ZN/239/ZDR/20, ZN/307/ZDR/20 a ZN/42/ZDR/21;
c) 1 stížnost ve věci odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním – sp. zn. ZN/379/ZDR/14.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se o vyřízení stížnosti dle jeho § 93 nevydává správní rozhodnutí, nepřiložil KÚPK žádné přílohy.