Informace poskytnuté dle InfZ - návrh Aktualizace č. 5 ZÚR PK a příkazní smlouva

14. října 2022 06:43, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 14. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění: 

„Vážení, tímto žádám o poskytnutí příkazní smlouvy mezi Plzeňským krajem a Ing. Arch Hynkem Gloserem, která byla zmiňovaná při zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 5. 9. 2022. Dále žádám o informace, kdo konkrétně připravoval Návrh Aktualizace č. 5 ZÚR PK (jména, odbor).“

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK zaslal kopii požadované Příkazní smlouvy v anonymizované podobě (viz příloha) a dále sdělil, že Návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen „ZÚR PK“) připravován nebyl. K rozhodnutí o pořízení aktualizace ZÚR PK je na základě § 42 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), příslušné Zastupitelstvo Plzeňského kraje. K rozhodnutí o pořizování aktualizace ZÚR PK nedošlo, proto nebyl Návrh aktualizace č. 5 ZÚR PK připravován. Pro úplnost je třeba dodat, že vypracování návrhu aktualizace ZÚR PK je vybraná činnost ve výstavbě ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona, jež mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získali oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního předpisu, to jest, autorizovaní architekti.

Soubory ke stažení