Informace poskytnuté dle InfZ - dokumenty k dotaci Nové Sedliště - kostel Nejsvětější Trojice

23. srpna 2021 09:42, Mgr. Jana Fikarová
Dne 9. července 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou byly požadovány dokumenty týkající se poskytnuté dotace Plzeňského kraje na akci Nové Sedliště, kostel Nejsvětější Trojice, zejména pak dokumenty, které v rámci této dotace dodal příjemce dotace – sdružení Omnium z.s.:
- Smlouvu o dílo nebo jiný doklad o zajištění realizace prací
- faktury
- zápisy kontrolních dní
- restaurátorskou zprávu, byla-li vyhotovena
- doklad o úhradě předložených faktur
- závěrečnou zprávu a vyúčtování vyhodnocení realizace akce
- popřípadě i jiné dokumenty, týkající se změn, krácení dotace, sankcí nebo vrácení dotace.

KÚPK požadované informace vyhledal a poskytl. Vzhledem k velkému obsahu informací, jež je nutné pro zveřejnění anonymizovat je zveřejněna jen tato doprovodná informace.