Informace poskytnutá dle z.č. 106/1999 Sb. - předpisy, rozpočet a spolupráce KÚPK s dalšímu subjekty

obrazek
23. prosince 2019 10:22, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 26. 11. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena 
žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Bylo požadováno poskytnutí následujících údajů:
„1) Rozpočet v roce 2019 – průřezový a odvětvový, kapitálové výdaje, plán rozpočtu na
r. 2020.
2) Jmenný seznam zvolených zastupitelů v aktuálním stavu – jméno, příjmení, titul, rok
narození, vznik a zastávaná funkce, politická příslušnost.
3) Jmenný seznam zaměstnanců krajského úřadu od úrovně statutárního zástupce do
úrovně vedoucího oddělení – jméno, příjmení, titul, vznik a zastávaná funkce, rok
narození, odbornost (USO, VŠ) v aktuálním znění.
4) Organizační struktura krajského úřadu, organizační řád, pracovní řád, spisový
a skartační řád, to vše v aktuálním znění.
5) Předpisy BOZP – určení rizik pro pracoviště, požární poplachové směrnice,
hygienické předpisy v oblasti ochrany zaměstnanců, školení a předpis v oblasti
ochranných prostředků, čistících a úklidových prostředků, to vše v aktuálním znění.
6) Vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů, monitorování osob, ochrana
informačních elektronických systémů, to vše v aktuálním znění.
7) Jmenný seznam externích pracovníků v oblasti právních služeb, ekonomiky
a ochrany majetku – název externisty, sídlo, IČO, odpovědný zástupce, předmět plnění,
finanční ohodnocení, vznik a doba smluvního vztahu, to vše v aktuálním znění.
8) Jmenný seznam poradců pro všechny orgány a útvary povinného subjektu – jméno,
příjmení, titul, rok narození, odbornost, zařazení poradce v organizační struktuře, doba
trvání, vznik, finanční ohodnocení, to vše v aktuálním stavu.
9) Jmenný seznam zřizovaných subjektů – název, adresa, IČO, odpovědný zástupce,
předmět činnosti, kontakty (webové stránky, e-mail).
10) Rozsah spolupráce s vězeňskou službou ČR – název projektu, zaměření,
odpovědná osoba, hodnota projektu, doba realizace, finanční spoluúčast jiných subjektů
či fondů, včetně plánovaných projektů.“

Dne 2. 12. 2019 byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 InfZ. Dne 11. 12. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 11 odst. 1 písm. a) InfZ a téhož dne byla informace částečně poskytnuta.

Částečně poskytnutá informace viz příloha níže:

Soubory ke stažení