Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se etiky ve veřejné správě

09. června 2015 10:23, aktualizováno 24. května 2017 07:17,

Dne 26. 5. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se etiky ve veřejné správě a směřující ke zjištění některých aspektů etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů povinných subjektů, konkrétně pak:

1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pouze tento materiál prosím zaslat v elektronické podobě dle § 4, odst. 5 InfZ).

2. Jsou požadavky tohoto kodexu pro zaměstnance pracovně-právně závazné se všemi důsledky?

3. Jaké další nástroje používá úřad Vašeho kraje pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob?

4. Má Váš kraj vytvořený systém sankcí za prokázané neetické jednání úředníků a volených zástupců?

5. Jakým způsobem jsou veřejnosti zpřístupňovány výstupy z jednání zastupitelstva Vašeho kraje?

6. Pokud používá Váš kraj k informování svých občanů o své činnosti tištěné medium, sdělte prosím, kdo je jeho vydavatelem a jeho formu (právnická osoba, organizační složka atp.) a dále který orgán/komise/osoba odpovídá za jeho finální obsah.

7. Působí na úřadu Vašeho kraje (jako zaměstnavatele) odborová organizace, která sdružuje jeho zaměstnance?

8. Vyhlašuje či oceňuje úřad Vašeho kraje zaměstnance roku/měsíce či pořádá obdobnou anketu?

9. Pokud probíhá na úřadě Vašeho kraje pravidelné hodnocení práce úředníků (typicky vedoucím úředníkem), jakou má formu?

10. Jakými formami podporuje Váš kraj další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?

11. Využívá kraj pro rozvoj svých zaměstnanců aktivity teambuildingu a aktivity supervize?

12. Kolik zcela důvodných stížností na postup či chování úředních osob vyřizoval úřad Vašeho kraje v roce 2000, 2005, 2010 a 2014?

13. Obdržel úřad Vašeho kraje či kraj sám nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci podpory transparentnosti postupů ve veřejné správě?

14. Kolikrát probíhalo na úřadě Vašeho kraje šetření Veřejného ochránce práv v roce 2000, 2005, 2010 a 2014 a kolik z těchto šetření se uzavřelo tím, že podnět či stížnost byly důvodné?

15. Byli pracovníci úřadu Vašeho kraje v posledních 5 letech nuceni přivolat pro řešení mimořádné situace a při plnění svých úkolů Policii ČR či městskou policii? (Zjednání pořádku v prostorách úřadu, akutní zajištění bezpečnosti pracovníků, napadení úředních osob atp.). Uveďte případně počet těchto mimořádných situací.

16. S kolika úředníky kraje byl za posledních 10 let zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem pro závažné porušení pracovních povinností zaměstnancem dle smyslu aktuálně platného § 55, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?

17. Prosím sdělte jméno a telefonní číslo úřední osoby a její zařazení v organizační struktuře úřadu Vašeho kraje, která je odpovědná za koncepci etických kodexů, resp. za záležitosti procesu přijetí etických požadavků dle výše uvedeného usnesení vlády, za jejich revize či aktualizace, případně pak osobu, které by dle současné pracovní náplně byla tato činnost aktuálně svěřena (pokud úřad Vašeho kraje nemá zatím etické zásady přijaté).

A) Jaké vlastnosti si vedoucí úřadu cení u svých zaměstnanců nejvíce?

B) Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho úřadu (nikoliv kraje samého)?

C) Jaké jsou příležitosti a hrozby pro jeho činnost (např. vzhledem k proměnám zákonů)?

D) Odpovídá účast občanů na jednání zastupitelstva Vašeho kraje Vašim představám?

E) Jsou prostory a vybavení Vašeho úřadu něčím typické či jedinečné?

K výše uvedeným dotazům bylo žadateli sděleno:

 1. Krajský úřad Plzeňského kraje má zpracován Etický kodex zaměstnanců Plzeňského kraje, který je účinný od 1. 11. 2014 a je zveřejněn na webových stránkách PK/Krajský úřad/O krajském úřadu: /clanek/eticky-kodex-zamestnancu-plzenskeho-kraje, je volně ke stažení.
 2. Požadavky Etického kodexu jsou zapracovány rovněž v Pracovním řádu Krajského úřadu Plzeňského kraje a jsou tak závazné pro všechny zaměstnance zařazené do krajského úřadu a tím pádem z tohoto vyplývají i případné důsledky při nedodržení vnitřních předpisů.
 3. Plzeňský kraj má rovněž zpracovánu Protikorupční strategii, která je rovněž zveřejněna na stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje: /clanek/plzensky-kraj-ma-protikorupcni-strategii
 4. Neetické chování zaměstnanců je posuzováno dle Pracovního řádu KÚPK. Zaměstnavatel zatím neřešil s žádným zaměstnancem problém ohledně neetického chování. Co se týká volených představitelů, tak Ti mají schválený rovněž Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje, který je také zveřejněn na webových stránkách PK: /eticky-kodex-clena-zastupitelstva-plzenskeho-kraje.

V případě nějakého neetického jednání volených zástupců by tento problém řešil Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje, ale zatím žádný podnět také neřešil.

 1. Veřejnosti jsou zpřístupňovány všechny podklady zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje, návrhy usnesení, usnesení, zápis ze zasedání ZPK, na stránkách PK: http://usneseni.kr-plzensky.cz/Default.aspx; /terminy-zasedani-zastupitelstva-a-pozvanky; zároveň je zasedání zastupitelstva přenášeno on-line: /clanek/on-line-prenos-a-videoarchiv-zasedani-zastupitelstva-plzenskeho-kraje a dále je také zveřejněn jednací řád Zastupitelstva PK: /jednaci-rad-zpk-a-vyboru-zpk
 2. Plzeňský kraj využívá k informování rovněž tištěné periodikum Plzeňský kraj, je vydáván Plzeňským krajem, kdy je zřízena Redakční rada, členy jsou jak zástupci volených orgánů, členové rady, zástupci opozice a také zaměstnanci zařazení do krajského úřadu. Redakční rada je odpovědná za finální podobu.
 3. Na Krajském úřadu Plzeňského kraje nepůsobí žádná odborová organizace.
 4. Úřad neoceňuje zaměstnance, ani nepořádá žádnou anketu, očekává od zaměstnanců profesionální chování, vysokou odbornost apod.
 5. Pravidelné hodnocení zaměstnanců probíhá, a to prostřednictvím elektronického nástroje, hodnocení probíhá formou 360° zpětná vazba.
 6. Plzeňský kraj jako zaměstnavatel podporuje vzdělávání zaměstnanců, jednak vzdělávání povinné ze zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, dále krajský úřad pořádá pro zaměstnance hromadné semináře na různá témata, zaměstnanci měli možnost v rámci projektu studovat studium MBA, zaměstnanci se vzdělávají na různých odborných seminářích, školeních, kam je zaměstnavatel vysílá. Dále umožňujeme zvýšení kvalifikace zaměstnance na základě dohody se zaměstnavatelem.
 7. Plzeňský kraj jako zaměstnavatel nevyužívá vyloženě teambuildingu, ale organizuje sám výjezdní porady vedoucích zaměstnanců, příp. různých pracovních skupin.
 8. V letech 2000, 2005, 2010 a 2014 nevyřizoval krajský úřad žádnou důvodnou stížnost na postup či chování úředních osob.
 9. V oblasti etického chování – Plzeňský kraj získal certifikát kvality ISO 9001:2008, jehož součástí je také transparentnost, lidské zdroje, spokojenost občanů s jednáním úředníků apod.
 10. Šetření veřejného ochránce práv, resp. veřejné ochránkyně práv v r. 2000 – 0, v r. 2005 -7, v r. 2010 – 1, v r. 2014 – 2. Mnoho šetření veřejné ochránkyně práv probíhá také z vlastní iniciativy ochránkyně, která se snaží např. sjednotit praxi, přinutit státní orgány k vydání metodických pokynů apod.
 11. Zaměstnanci nebyli nuceni přivolat pro řešení mimořádné situace Policii ČR.
 12. Pracovní poměr v posledních 10 letech nebyl zrušen se žádným zaměstnancem pro závažné porušení pracovních povinností.
 13. Kontaktní osoba: vedoucí odboru kancelář ředitele, Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, tel. 377 195 137.

Otázky mimo režim zákona o poskytování informací:

 1. Vedoucí úřadu si cení profesionality, vysoké odbornosti a loajality zaměstnanců.
 2. Silné stránky: lidské zdroje, elektronizace vnitřních procesů, profesionalita úředníků.Slabé stránky: nedostatek parkovacích míst pro zaměstnance, vyšší fluktuace, méně přehledná struktura webových stránek.
 3. Příležitosti: zapojení poradních orgánů volených orgánů do strategických dokumentů kraje, krajského úřadu. Hrozby: hrozby v oblasti fondů a programů z důvodu nenavazujících operačních programů ze státních orgánů.
 4. Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva jsou přenášena veřejnosti on-line, není účast veřejnosti na zasedání nutná, veřejnost nemá potřebu.
 5. Budova krajského úřadu je zajímavá tím, že se jedná o historickou budova, v níž byly vždy pouze správní orgány.