Uznávání zahraničního vzdělání v České republice

obrazek
11. září 2012 14:24, aktualizováno 21. února 2022 14:45, Ing. Zuzana Švehlová

aktualizováno 22. 2. 2022

Uznávání zahraničního vzdělání, dále jen nostrifikace, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým obsahem a rozsahem odpovídá základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole. Nostrifikováno může být pouze úplné ukončené vzdělání. O uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí rozhoduje rektor univerzity.

Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy, nebo je-li nezletilý, jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, odboru školství, který je příslušný podle místa pobytu žadatele. 

Odbor školství může po posouzení dokladů předepsat žadateli nostrifikační zkoušku, která ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu. 

Odbor školství nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou do 30 dnů od obdržení žádosti a splnění náležitostí, včetně nostrifikační zkoušky. Za přijetí žádosti o nostrifikaci zaplatí žadatel odboru školství správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Konzultace k nostrifikacím pouze po předchozí domluvě:
telefon: 377 195 524
email: zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení