Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána při uznávání vzdělání dosaženého v zahraniční škole

obrazek
29. dubna 2008 13:23, aktualizováno 13. září 2012 11:15, Ing. Zuzana Švehlová

Legalizade dokladů
Pro použití v České republice musí být předkládaný doklad o vzdělání opatřen vyšším ověřením (superlegalizací) zastupitelského úřadu ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil. Tato povinnost vyplývá z § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Příslušný orgán a ministerstvo zahraničních věcí daného státu doklad o vzdělání legalizuje, zastupitelský úřad ČR následně superlegalizuje. Seznam jednotlivých zastupitelských úřadů je možné nalézt na webových stránkách www.mzv.cz (státy a území / kontaktní český úřad).

Legalizovat listiny vyšším ověřením neplatí pro státy, které mají uzavřenou příslušnou bilaterální smlouvu, nebo které jsou smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. 10. 1961, která pro ČR vstoupila v platnost dle č. 12 dnem 16. března 1999 (sdělení MZV o sjednání Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin č. 45/1999 Sb., částka 17/1999 Sb.).

Je-li stát, jehož orgán listinu vydal, smluvní stranou Haagské úmluvy, provádí konečné ověření listiny formou tzv. Apostilly příslušný orgán tohoto státu. (www.hcch.net).

Signatáři Haagské úmluvy jsou např.  Albánie, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Německo, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Seznam všech států haagské úmluvy lze ověřit na webových stránkách www.justice.cz (Ověřování listin pro účely jejich použití v cizině).

Osvobození od ověřování listin superlegalizací nebo Apostilou
Některé dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci stanoví osvobození od povinnosti opatřovat veřejnou listinu vydanou orgány druhé smluvní strany dalším ověřením. Osvobozeny mohou být všechny veřejné listiny nebo pouze některé typy veřejných listin.

Mezi státy, s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření patří například:

· Bělorusko - č. 95/1983 Sb.
· Bosna a Hercegovina - č. 207/1964 Sb.
· Bulharsko - č. 3/1978 Sb.
· Francie - č. 83/1985 Sb.
· Chorvatsko - č. 207/1964 Sb.
· Kyrgyzstán - č. 95/1983 Sb.
· Maďarsko - č. 63/1990 Sb.
· Moldavsko - č. 95/1983 Sb.
· Polsko - č. 42/1989 Sb.
· Portugalsko - č. 22/1931 Sb.
· Rakousko - č. 9/1963 Sb.
· Rumunsko - č. 1/1996 Sb.
· Rusko - č. 95/1983 Sb.
· Slovensko - č. 209/1993 Sb.
· Slovinsko - č. 207/1964 Sb.
· Srbsko - č. 207/1964 Sb.
· Španělsko - č. 6/1989 Sb.
· Švýcarsko - č. 9/1928 Sb.
· Ukrajina - č. 123/2002 Sb.m.s.
· Uzbekistán - č. 133/2003 Sb.m.s.
· Vietnam - č. 98/1984 Sb.

 

Bilaterální - dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání:
Dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání uzavřené s Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Německem náleží do kategorie tzv. prezidentských smluv. Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují níže uvedené dohody, je mohou pro účely přijímacího řízení ke studiu na vysokých školách předložit bez osvědčení správního orgánu (originál s úředním překladem). Pro jakékoliv jiné účely, než výše uvedené, vydává krajský úřad Osvědčení o uznání rovnocennosti.

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12.9.1989) – č. 89/1991 Sb.m.s. - platná pouze pro Slovinsko
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o  vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČR a v Maďarské republice (Budapešť, 6.5.2004) – č. 92/2005 Sb.m.s.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23.3.2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, (Praha 16. 1. 2006) - č. 104/2006 Sb.m.s.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 23.3.2001) – publ. v sešitu 5/2001 Věstníku MŠMT a č. 33/2001 Sb.m.s.