Koncepce podpory státní památkové péče na období 2013-2020 pro Plzeňský kraj

obrazek
16. září 2013 15:00, aktualizováno 31. října 2019 10:28, Ing. Josef Kuželka

Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441/03 ze dne 23.09.2003 byla schválena „Koncepce památkové péče Plzeňského kraje“ jako koncepce podpory státní památkové péče v Plzeňském kraji dle § 28a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“) a dle schválených Principů pro komunikaci Plzeňského kraje s veřejností. Záměrem a cílem předložené koncepce je realizace dvou strategických okruhů, a to zaměření památkové péče na obnovu a zachování památkového fondu a dále pak na zhodnocení a celkovou regeneraci památkového fondu, tj. prezentaci památek, zhodnocení památkového fondu ve vztahu k cestovnímu ruchu a uchování kvalit venkovského prostoru a kulturní krajiny. Materiál byl zpracován po předchozím provedení komplexní analýzy stavu památkové péče Plzeňského kraje. Postupně byl projednán se všemi dotčenými orgány památkové péče, s odbornou veřejností v oblasti památkové péče (seminář dne 23.06.2003) a se všemi poslanci a senátory zvolenými za Plzeňský kraj (projednání dne 28.07.2003).
 

Návrh aktualizace „Koncepce podpory státní památkové péče na období 2013-2020 pro Plzeňský kraj“ byl připraven v souladu s § 28a památkového zákona. Návrh byl projednán v souladu s § 28a písm. a) památkového zákona s Ministerstvem kultury, dále byl předložen k veřejnému projednání a následně schválen orgány Plzeňského kraje (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1053/13 ze dne 19.08.2013, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 273/13 ze dne 09.09.2013). Koncepce analyzuje a vyhodnocuje stav památkového fondu kraje a výsledky péče o něj v uplynulém období let 2003-2012 a na základě výsledků této analýzy a dalších koncepčních materiálů stanovuje základní priority památkové péče na území Plzeňského kraje pro následující období. Cílem koncepce je zejména stanovení priorit v péči o památkový fond v Plzeňském kraji pro období do roku 2020. Nedílnou součástí schválené koncepce je jedenáct příloh s doplňujícími informacemi, které se týkají památkového fondu v Plzeňském kraji.
 

Soubory ke stažení