Informace poskytnuté podle z. č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí ve věci regulace reklamy

14. března 2019 09:31, aktualizováno 08:31,

Dne 28. 2. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Byla požadována informace, cit.:

„Ohledně reklam, které Úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů odst. 3, § 2, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: a)Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví, b)nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, c)snižovat lidskou důstojnost, d)obsahovat prvky pornografie a násilí.

A to vždy v rozmezí od 1. 1. 2018 až do 31. 12. 2018.

A) Žádáme o poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou ve smyslu uvedeném výše.

B) Dále žádáme o poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení: a) na základě vlastního šetření b)na základě obdržených podnětů.

C) Žádáme o kopie rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů a důkazních prostředků pro správní řízení, které Úřad v rozmezí od 1. 1. 2018 až do 31. 12. 2018 vedl, ukončil nebo v nich zahájil řízení.

D) Žádáme o poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětů o důvodech nezahájení správního řízení, které Úřad odeslal odmítnutým podavatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál související s danými případy“.

K žádosti k jednotlivým bodům a shora vymezenému časovému období KÚPK dne 13. 3. 2019 sdělil následující informace.

ad A) KÚPK, respektive Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK (dále jen „Krajský živnostenský úřad) obdržel jeden podnět na reklamu, kterou podatel shledával závadnou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

ad B) Krajský živnostenský úřad nezahájil na základě vlastního šetření ani na základě obdrženého podnětu ani jedno správní řízení.

ad C) Krajský živnostenský úřad nevydal žádné rozhodnutí.

ad D) Krajský živnostenský úřad poskytuje v příloze jednu kopii vyrozumění podateli podnětu a s tím souvisejí obrazový materiál (fotodokumentaci).

Poskytnutá informace, včetně příloh je připojena níže.

Soubory ke stažení