Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - dopravní režim na hraničním přechodu Pavlův Studenec-Bärnau

10. října 2019 08:37, aktualizováno 07:37,

Dne 18. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

"1. Kdy a kdo povolil změnu dopravního režimu na hraničním přechodu Pavlův Studenec-Bärnau (do dubna 2018 zde byl zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t, od dubna 2018 jsou ve směru do ČR před hraničním přechodem na území Německa osazeny značky do 20t)

2. Kdy a kdo povolil průjezd těžkých nákladních vozidel (transport dřeva), když ve směru z ČR do Německa je již 1 km před hraničním přechodem Pavlův Studenec osazena značka zakazující vjezd nákladních vozidel? Tatáž značka je osazena ještě bezprostředně před vjezdem na území Německa."

Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dne 26. 9. 2019 informaci v následujícím znění:

"V lednu roku 2018 byl Plzeňský kraj požádán Zemským radou okresu Tirschenreuth panem Wolfgangem Lippertem o dočasné umožnění průjezdu prázdných nákladních automobilů přes hraniční přechod Pavlův Studenec ze směru od SRN. Důvodem žádosti byla plánovaná investiční akce ve městě Waldsassen, kdy mělo být pokládáno vodovodní potrubí a není možné zajistit průjezd nákladních automobilů. Po dobu realizace stavby nebude možné užívat nákladními automobily hraniční přechod Waldsassen – Svatý Kříž.

S přihlédnutím ke korektní velmi dobré spolupráci okresu Tirschenreuth s Plzeňským krajem a s ohledem na rozložení nákladní dopravy směřující z okresu Tirschenreuth do ČR, byl dán v únoru 2018 souhlas s umožněním dočasného průjezdu nákladních automobilů. Omezení bylo v květnu 2018 zahájeno. V rámci realizace úplných uzavírek pro nákladní automobily se jedná o standardní proces využití jiné pozemní komunikace, kdy vždy je nutné hledat objízdné trasy a rozkládat dopravní toky na ostatní pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko vycházelo i ze statistických dat, která má Plzeňský kraj v rámci projektu „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ dlouhodobě k dispozici. Při srovnání dat z kamerového zařízení Halže – Branka, II/199 od Německa za období březen - červen 2017 – 2019 došlo k nárůstu počtu nákladních automobilů z 60 na 69 denně. Souhrnné informace jsou uvedeny v přiložené tabulce. Přesun dopravy v roce zahájení opatření nebyl zaznamenán.

Po dokončení uvedené stavby by mělo na území SRN být uvedeno dopravní značení do původního režimu, tak aby opět platil zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t pro vjezd ze SRN do ČR.

Co se týče ostatního značení na území České republiky, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vykonává krajský úřad působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy. Ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací vykonává působnost silničního správního úřadu Obecní úřad obce s rozšířenou působností. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnicích I. třídy krajský úřad a na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (ustanovení § 77 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Příslušným správním úřadem při řešení místní či přechodné úpravy provozu na silnicích II/199, III/19923 a III/19918 je Městský úřad Tachov.

Nicméně z podnětu KÚPK nebo majetkového správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje) nedošlo na území České republiky k žádné změně dopravního značení.

Pokud dochází k nedodržování povinností stanovených dopravními předpisy a dopravním značením ze strany řidičů, nemůžeme se k tomu vyjadřovat."

Soubory ke stažení