Programové období 2004 - 2006

26. července 2007 15:39, aktualizováno 14:39,
 

Tato sekce obsahuje informace o programech spolufinancovaných z fondů Evropské Unie v České republice v období 2004-2006.  V rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie se v ČR realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč. Odbor Fondy a programy EU administroval v období 2004 - 2006 Společný regionální operační program, a to jak individuální projekty tak grantová schémata, a Iniciativu Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

 

Operační programy Cíle 1

Operační programy (OP) Cíle 1 byly financovány ze strukturálních fondů a realizovány ve všech regionech ČR s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU, tedy mimo Prahy. Z těchto programů administroval odbor Fondy a programy EU pouze Společný regionální operační program a jeho grantová schémata. V jednotlivých složkách jsou všechny informace týkající se rozdělení finančních prostředků a schválených projektů.

 • OP Infrastruktura
 • OP Průmysl a podnikání
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Společný regionální operační program

Programy Cíle 2 a 3

Programy Cíle 2 a 3 byly financovány také ze strukturálních fondů, ale byly určeny pro regiony nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkaly jen Prahy.

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 2
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti byl určený pro celé členské státy, nejen pro regiony. Česká republika byla mezi státy, které mohly z Fondu soudržnosti čerpat, jelikož její hrubý národní důchod na obyvatele je pod úrovní 90 % průměru EU.

 

Iniciativy Společenství

Iniciativy Společenství byly řízeny přímo Evropskou komisí a byly zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. Ne všechny Iniciativy Společenství byly ve zkráceném období 2004-2006 realizovány také v České republice. Plzeňský kraj se významně prosadil v čerpání finančních prostředků Interregu IIIA na projekty přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Příjem a  hodnocení projektů spravoval odbor Fondy a programy EU. Všechny informace o schválených projektech jsou k nalezení v konkrétní složce Iniciativa Interreg IIIA. Dispoziční fondy Interregu IIIA spravovaly jednotlivé Euroregiony, na které odkazují další dvě výše uvedené složky.

 • EQUAL
 • ESPON
 • INTERACT
 • Interreg IIIA ČR-Bavorsko
 • Interreg IIIA ČR-Polsko
 • Interreg IIIA ČR-Rakousko
 • Interreg IIIA ČR-Sasko
 • Interreg IIIA ČR-Slovensko
 • Interreg IIIB CADSES
 • Interreg IIIC
 • LEADER+
 • URBACT