Informace pro obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení

08. července 2008 13:36, aktualizováno 12:36, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA
 

Informace pro obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení

 

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, dochází ke změnám, které se dotýkají obcí, které zřizují školy a školská zařízení.

 

 

I.

 

Obce, zřizovatelé škol a školských zařízení, nebudou od 1.1.2005 vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými byla stanovena výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

Nově se stanoví v § 123 školského zákona, že výši úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání a školské služby, stanoví ředitel školy nebo školského zařízení.

 

Úplata bude příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení (nebude již vybírána obcí).

 

Z důvodu nové právní úpravy obce zruší vydané obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů s účinností od 1.1.2005. Zrušení nastane vydáním OZV, ve které se uvede, že se ruší původní OZV, vydaná OZV nabude účinnosti 1.1.2005.

 

MŠMT prováděcím právním předpisem upraví podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty.

 

 

II.

 

Nově se zavádí bezplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy, a to již od 1.1.2005.

 

 

 

III.

 

Podle § 23 školského zákona MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení. Zřizovatel školy může povolit výjimku do 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem (do 20% v případě vzdělávání příslušníků národnostních menšin a v případě přípravných tříd ZŠ), a to za předpokladu, že v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě vyššího počtu za předpokladu, že zvýšení počtu dětí, žáků a studentů není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Na rozdíl od současného stavu se již nebude uplatňovat systém výjimek malotřídním školám, které v současné době uděluje ministerstvo. Rozhodování a zároveň povinnost uhradit zvýšené náklady na vzdělávání v této věci bude na zřizovateli.

 

 

Dnem 1.1.2005 tedy končí platnost výjimek z počtu žáků ve třídě stanovených MŠMT. O výjimkách k 1.1.2005 rozhodne zřizovatel.

Nejvyšší a nejnižší počty dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení stanoví MŠMT příslušnými vyhláškami s účinností od 1.1.2005. Návrh vyhlášek byl již ředitelům škol a školských zařízení předán k připomínkování.

 

 

 

IV.

 

Podle § 161 odst. 6 písm. b) školského zákona krajský úřad prostřednictvím normativů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. c) tj. v rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti. Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností. O rozpisu prostředků podle věty první informuje krajský úřad příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

 

 

V.

 

Pro jmenování do funkce ředitele škol a školských zařízení  se vyžaduje splnění předpokladů stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (bezúhonnost, zdravotní způsobilost, stanovené vzdělání a pedagogická praxe).

Ředitele škol a školských zařízení jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

 

Zřizovatel  odvolá z funkce ředitele v případě:

-         pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním zákonem – tj. zákon č. 563/2004 Sb.,

-         nesplnění podmínek získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního zákona – tj. zákon č. 563/204 Sb.,

-         organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce

 

Zřizovatel může ředitele z funkce dále odvolat v případě:

-         závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností ČŠI, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány,

-         dosažením 65 let věku

 

Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli do vlastních rukou a musí obsahovat důvody odvolání, jinak je neplatné.

 

Jmenování a odvolání ředitelů upravuje § 166 školského zákona. Od 1.1.2005 již zřizovatelé škol nebudou žádat krajský úřad o souhlas se jmenováním a odvoláním ředitelů škol a školských zařízení.

 

 

VI.

 

Podle § 167 školského zákona se zřizuje školská rada při základních školách, středních a vyšších odborných školách. Zřizuje ji zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada se ustaví do 31.12.2005.

 

 

 

VII.

 

Podle § 119 školského zákona v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení. Jedná se o hlavní činnost organizace. Na rozdíl od předchozí právní úpravy již není v hlavní činnosti zajišťováno stravování pracovníků škol a školských zařízení. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu, tedy v doplňkové činnosti organizace.

 

V zákoně č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena úprava závodního stravování s tím, že náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví Ministerstvo financí vyhláškou.

 

Od 1.1.2005 je proto zapotřebí  ve zřizovací listině organizace, která má zřízenou školní jídelnu a budou se v ní stravovat zaměstnanci školské organizace, povolit provozování doplňkové činnosti s názvem dle živnostenských předpisů „hostinská činnost“. Doplňkovou činnost je možno zajišťovat za předpokladu volné nevyužité kapacity. (viz. Dodatek ke zřizovací listině)

 

 

Závěr:

 

Obce, zřizovatelé škol a školských zařízení ke dni 1.1.2005:

 

-         zruší vydané obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (vydá se OZV, ve které se uvede, že se ruší původní OZV, datum účinnosti se stanoví na 1.1.2005)

-         v případě potřeby povolí výjimku z počtu dětí a žáků  stanoveného prováděcím právním předpisem (prováděcí předpis bude vydán MŠMT)

-         vydají dodatek ke zřizovací listině u organizací, jejichž součástí je školní jídelna, kterým povolí provozování doplňkové činnosti ve školních jídelnách, které ji dosud povolenou nemají a budou zabezpečovat stravování svých zaměstnanců – název doplňkové činnosti je hostinská činnost

 

 

 

Za Odbor školství,mládeže a sportu

Krajského úřadu Plzeňského kraje

JUDr. Jaroslava Havlíčková

 

Soubory ke stažení