bývalá papírna Piette

Údaje

Název památky:
bývalá papírna Piette
Rejstříkové číslo:
104998 /
Obec:
Plzeň
Adresa:
Plzeň, Východní Předměstí, 32600, Plzeň-město
Katastr:
Plzeň

Popis památky

Nejstarší objekty papírny a celulózky byly postaveny v jednotném slohu průmyslové architektury poslední třetiny 19. století. První fáze výstavby areálu spadá do let 1871-1873, kdy vznikla příčná hala bývalého papírenského stroje (2), bývalá transmisní hala (3) a budova kotelny (4). Další stavební etapa následovala mezi lety 1884-1897, v tomto období byla postavena tovární hala bývalé třídírny papíru (1), dvě tovární haly bývalé výroby celulózy (5, 7) a hala bývalého bělidla (6). Budovy z 80. a 90. let 19. století postavila plzeňská firma Eduard Kroh. Jedná se o rozlehlé jedno či vícepodlažní tovární haly podélného půdorysu, vzájemně propojené tak, že vytvářejí přibližně půdorys dvou písmen U. Budovy jsou postavené z cihelného režného zdiva, kryté plochými nebo nízkými sedlovými střechami. Fasády doplňuje kamenem obložený sokl, podlaží oddělují pásové kordonové římsy, doplněné tvarovkami, napodobujícími motiv zubořezu. Obdobně řešené jsou římsy korunní. Hlavní průčelí, případně rizality továrních hal zdůrazňují stupňovité štíty, zdobené korunními římsami a pod nimi umístěným vpadlým zrcadlem. Dlouhá průčelí továrních budov člení řada pravidelně rozmístěných vysokých obdélných oken se segmentovými záklenky, zdůrazněných paralelními nadokenními cihelnými římsami. Některá průčelí (případně jejich části) byla druhotně omítnuta nebo zakryta mladšími přístavky. V interiérech se uplatňují litinové sloupy, nesoucí ocelové nýtované, případně příhradové nosníky. Původní strojní vybavení se nedochovalo. Mladší budovy papírny z let 1929-1933 jsou řešeny ve strohém funkcionalistickém slohu (budova expedičního skladu – 8, přístavba 1. tovární haly), dominují zde rámové betonové konstrukce a pásová okna. Urbanistická koncepce areálu se odvíjí z osové hlavní komunikace, probíhající napříč areálem ve směru severovýchod – jihozápad. Na její pravé straně vyrostly kolmo ke komunikaci jednotlivé rozlehlé obdélné výrobní tovární prostory, propojené dalšími příčnými továrními halami, vytvářejícími tak společně půdorys dvou širokých písmen U (papírna na SV a celulózka na JZ). Jejich dominantní dispozice byla postupným vývojem zastavena ve dvorních částech dalšími drobnějšími výrobními halami. Vlevo od komunikace byly umístěny budovy skladu a výrobní přípravy.