Liteňský mlýn - areál

Údaje

Název památky:
Liteňský mlýn - areál
Rejstříkové číslo:
103745 /
Obec:
Chudenice
Adresa:
Chudenice, Slatina, , Klatovy
Katastr:
Slatina u Chudenic

Popis památky

NPÚ Plzeň: Soubor objektů Liteňského mlýna leží na samotě v údolí Poleňky asi 1 km jihovýchodně od Slatiny. Areál ze tří stran uzavřeného mírně se svažujícího dvora tvoří obytná budova s mlýnicí na východní straně, bývalý čeledník s chlévci na jižní straně a stodola s chlévy na západní straně dvora. Východně od obytné budovy samostatně stojící objekt pily, před jeho východním průčelím ve svahu zahloubený drobný z kamene vyzděný sklípek. Mlýn byl napájen vodou, přiváděnou od západu cca 200 m dlouhým náhonem, vytékajícím z Liteňského rybníka. Severně od mlýna v klínu příjezdových cest stojí pamětní křížek. Slohové a časové určení: Nejstarší zmínka z 2.pol. 16. stol. (panský mlýn hraběcí rodiny Černínů), hlavní mlýnská budova z 18. stol., původní mlýnské složení datováno dendrochronologií do r. 1773), ostatní vybavení mlýnice z 1. třetiny 20. stol. Zdůvodnění PO: Příklad středně velkého vodního mlýna s hospodářským zázemím, náhonem a kompletně dochovaným vybavením mlýnice. Hlavní mlýnská budova má v obytné části zachován původní vrcholně barokní prostor s valenými klenbami s lunetami a prostor bývalé černé kuchyně s pecí, v obytné části se v obou podlažích dochovaly původní převážně klasicistní dveřní výplně s dobovým kováním. Unikátní je původní mlýnské složení, jehož nejstarší části byly dendrochronologickým průzkumem datované již do r. 1773, a kompletně dochované vybavení mlýnice, pocházející převážně z první třetiny 20. století. Všechny objekty jsou dochovány v původním stavu s minimálním množstvím novodobých rušivých zásahů. Jeden z mála vodních mlýnů s původním mlecím zařízením a vybavením dochovaných na okrese Klatovy. Stav zachování: Soubor objektů je průběžně udržován a opravován. Stavebně technický stav objektů dobrý. Využití: Objekt slouží k trvalému bydlení, hospodářské objekty jsou využívány jako skladovací prostory. Majitelé mají v úmyslu objekt po celkové rekonstrukci prezentovat veřejnosti v rámci naučně poznávacího okruhu regionálního sdružení Otisk. Postupně kompletované strojní vybavení bude po doplnění kopií vodního kola vybaveno expozicí vodního mlynářství chudenického panství. V hospodářských objektech by měla být umístěna doplňková expozice historického mlynářského a zemědělského nářadí. Poznámky: Ve strojovně umístěný naftový motor od firmy Laurin a Klement je z r. 1906. Ostatní vybavení mlýnice pochází z první třetiny 20. století, bylo dodáno firmami: "První jihočeská továrna na zařizování mlýnů - Josef Škrlandt, České Budějovice", "Továrna na stroje Jan Prokopec, Praha Královské Vinohrady", "Stavba mlýnů - továrna na stroje Jos. Prokopa a synové, Pardubice". 1) obytná budova s mlýnicí a vnitřním vybavením Zděný patrový objekt na obdélném půdorysu situovaný v mírném svahu podélnou osou ve směru SZ-JV, takže ze severní strany se jeví jako přízemní. Objekt je krytý sedlovou střechou s polovalbou na jižní straně, nad mlýnicí v hřebeni střechy dvouosý sedlový vikýř, zřízený v souvislosti s rozšířením strojního vybavení mlýnice. Krytina: eternitové šablony, položené na starší dvouvrstvé šindelové krytině. Původně mlýn o dvou mlýnských kolech na svrchní vodu, původní mlýnská kola se nedochovala. Jižní část objektu je obytná, ve střední části je umístěna mlýnice, v severní ve spodním podlaží strojovna a nad ní v patře výminek. Fasády obou štítových průčelí a jižní část dvorního průčelí (v rozsahu obytné části) člení lisénové rámy Omítky vápenné štukové s dvoubarevným nátěrem. Korunní římsa je dřevěná neomítaná. Okna obytné části obdélná dvojitá - vnější křídla novodobá, vnitřní částečně dochovaná v původním stavu, dělená do tří tabulek. V patře dvorního průčelí ve druhé ose zprava v slepém okenním otvoru lemovaném štukovou lištovou šambránou s výrazným klenákem a podokenní římsou je vložen obraz Panny Marie (původně obraz Panny Marie Klatovské). Jižní štítové průčelí trojosé, lichoběžníkový štít s dvojicí obdélných okének původně bedněný, v současnosti omítnutý. Severní štítové průčelí dvouosé s dřevěnou verandou (vstup do výminku) v pravé a oknem v levé ose, štít trojúhelný s dvojicí obdélných okének. Při severozápadním průčelí obytné budovy je situovaný sklípek, zahloubený v tarasu, jeho interiér je zaklenutý valenou omítanou klenbou, podlaha cihelná. Vstup do mlýnice ze dvora přes dřevěnou otevřenou verandu dvoukřídlými rámovými dveřmi barokního původu. Interiér mlýnice je rozdělen dřevěnými trámovými stropy na tři podlaží, spojenými dřevěnými schodišti, umístěnými v severní části prostoru. V přízemí mlýnice se dochovalo dvojité mlýnské složení z jedlových a dubových trámů (dle dendrochronologie nejstarší pochází z 18. století - strom skácen v r. 1773, většina trámů z 2. poloviny 19. století), ve všech podlažích jsou umístěné mlýnské stroje (seznam viz. příloha 1). Z mlýnice vlevo vstup do strojovny, umístěné v přízemí severní části objektu - zde stojí funkční naftový motor firmy Laurin a Klement z r. 1906. Prostor nad strojovnou, přístupný z patra mlýnice, sloužil v minulosti jako výminek. Z mlýnice vstup i do obytné části, situované na jižní straně objektu. Tato obsahuje v přízemí pokoj, zaklenutý valenou klenbou s pětibokými výsečemi pozdně barokního původu (18. století), za ní navazující drobnou kuchyň, opatřenou valenou klenbou, a sousední prostor topeniště s pecí. Obytná část v patře, opět přístupná z patra mlýnice, obsahuje předsíňku, komůrku a pokoj, vše s rovnými stropy. V komůrce dvojice vysokých nik se segmentovými záklenky. V interiéru objektu klasicistní dveřní výplně s původním kováním. Krov vaznicové soustavy s průběžnými vaznými trámy. Soupis vnitřního vybavení Mlýnice - přízemí: - konstrukce původního mlecího složení - výtahy naběrákové (6ks) - výtah míchačky - bedna na obilí Mlýnice - 1 .patro: - loupací stroj - dvouválcová stolice (2ks) - reforma dvojitá - hranolový vysévač - síta reformy - násypky (5ks) - hlavní mlýnská hřídel Mlýnice - 2. patro: - stroj na čištění obilí - hranolový vysévač (2ks) - míchačka - hřídel pohonu výtahů Strojovna: - naftový motor firmy Laurin a Klement z r. 1906 2) čeledník s chlévci Zděný omítaný nepodsklepený objekt na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou (tašky bobrovky), tvořící jižní stranu dvora. Ve východní užší dvouosé části bývalý čeledník - přístupný ze dvora kazetovými dveřmi, osvětlený jedním oknem z dvorní strany. Západní větší část objektu tvoří chlévce, přístupné dvěma prostými obdélnými vstupy ze dvora, osvětlené obdélnými okénky z jižní a dvorní strany, s interiéry zaklenutými segmentovými klenbami do traverz. Fasády hladké, s dvoubarevným nátěrem (na dvorní straně zvýrazněno rámování okenních a dveřních otvorů). 3) stodola s chlévci Rozlehlý zděný objekt na obdélném půdorysu, krytý asymetrickou sedlovou střechou, krytina: tašky bobrovky a drážkovky. Vyplňuje západní stranu dvora proti obytnému stavení s mlýnicí. Zdivo smíšené. Interiéry jsou rozděleny na menší severní chlévní část a jižní stodolu. Severní štítové průčelí je trojosé s obdélnými segmentem zaklenutými okénky v plochých šambránách, které osvětlují prostor chléva, štít trojúhelný s podávacím otvorem do půdního prostoru, omítky hrubé. Vstup do chléva ze dvora prostý obdélný, po stranách po jednom otvoru stejného typu jako ve štítovém průčelí (pravé okénko slepé). Interiér chléva je zaklenutý trojicí plackových kleneb do pasů, podlaha cihelná. Stodola v jižní části objektu je přístupná ze dvora dvěma obdélnými vjezdy, v severní části průjezdná. Korunní římsa fabionová. K jižnímu štítovému průčelí objektu přiléhá jednoduchá bedněná kolna, krytá pultovou taškovou střechou. 4) pila Patrový objekt je situován východně od obytné budovy za náhonem ve svahu, takže ze severní strany se jeví jako přízemní. Přízemní část tvoří z kamene vyzděné pilíře, nesoucí bedněné patro, které je v severní části směrem k příjezdové cestě otevřené. Střecha sedlová, krytá eternitovými nakoso kladenými šablonami. 5) sklípek Sklípek je zasazen ve svahu před východním průčelím pily. Vyzděný z kamene, interiér zaklenut valenou neomítanou klenbou, podlaha vyskládána z plochých kamenů. 6) náhon Náhon je kamenný s částečně dochovanými vantroky. Odpadní kanál pokračuje za mlýnem po povrchu pouze v délce asi 20 m, zbývající část je zatrubněna a ústí do potoka Poleňky. 7) pamětní kříž Pamětní kříž tvoří jej kamenný hranolový sokl s nápisem: KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNUJÍ MANŽELE ŠPERLOVY R. 1915. Vlastní kříž má zaobleně ukončená ramena, doplněná rostlinným dekorem (motiv tulipánů), pod postavou Krista obdélná nápisová tabulka.