Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pojmů uvedených v Příkazu vydaným odborem regionálního rozvoje KÚPK

14. září 2018 13:53, aktualizováno 12:53,

Dne 27. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 11. 9. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

1. Nenalezl jsem ve Stavebním zákoně ani ve Správním řádu Vámi užitý pojem „monitorovat“ a tak Vás žádám, abyste mi definoval význam tohoto slova v kontextu, ve kterém jste ho použil ve svém „Příkazu“. Tedy, co přesně máte na mysli a co přesně má stavební úřad dělat, v jakém období a po jakou dobu, když mu přikazujete „předmětnou jámu monitorovat“. Žádám uvést taxativně.

2. Nenalezl jsem ani ve Stavebním zákoně ani ve Správním řádu Vámi užitý termín „ihned, jakmile to bude možné“. Proto žádám, abyste mi sdělil, z kterého zákona a paragrafu, písmena a oddílu čerpáte tento termín (ekvivalent pro lhůtu), který jste v „Příkazu“ použil.

3. Váš příkaz navazuje na označení „výsledek lidské činnosti“, které použil stavební úřad v Plané. Žádám o informaci, podle čeho jste posuzoval a především vyhodnocoval toto označení, konkrétně kde ve Stavebním zákoně či v jiném předpisu jste jej nalezl a v jakém kontextu. A jak jste si tento termín v působnosti Vašeho odboru RR vyložil.

4. Na základě kterého zákona a ustanovení přikazujete stavebnímu úřadu „monitorovat předmětnou jámu a ihned, jakmile to bude možné znovu jámu ohledat“, když jste jámu nenazval stavbou a je to „jáma“ na soukromém pozemku a nebylo zahájeno žádné řízení. Konkrétně, v jakém paragrafu kterého zákona se dá provést podstata Vašeho příkazu, tedy ohledání jámy, když neprobíhá žádné řízení opravňující k úkonům úřadu a když podle Vás nejde o stavbu a tedy mimo Vaší gesci.

5. Jestliže nejde o stavbu a neprobíhá žádné řízení, potom na základě jakého zákona, paragrafu a ustanovená nařizujete formou „Příkazu“ stavebnímu úřadu jakýkoli úkon. Z jakého titulu a v jaké pravomoci.“

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

Ad 1) Pojem „monitorovat“ není žádným speciálním zákonným pojmem, jedná se o běžné slovo užívané v českém jazyce a lze ho použít jako synonymum např. ke slovu „hlídat“ či „pozorovat“ nebo „ohledávat“. Synonyma jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Význam slova „monitorovat“ považuje KÚPK za zcela jednoznačný a není důvod jeho význam dále vysvětlovat. S tímto pojmem nebyla v příkazu spojena žádná doba nebo období, po které má stavební úřad jámu monitorovat. Je tedy na uvážení stavebního úřadu, jakým způsobem splní provedení příkazu č. j. PK-RR/3580/18 ze dne 20. 8. 2018.

Ad 2) Spojení „ihned, jakmile to bude možné“ nevychází ze zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“ ani ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zcela běžné slovní spojení, jehož význam je zcela zřejmý a nevymyká se žádným normám běžné lidské mluvy. Z odůvodnění příkazu je zřejmé, že se bude jednat o dobu, „kdy se jáma začne vyprazdňovat a bude zřejmé, jak tedy jáma vypadá“.

Ad 3) V příkazu č. j. PK-RR/3580/18 ze dne 20. 8. 2018 není použit pojem „výsledek lidské činnosti“ ani na něj není odkázáno.

Ad 4) Stavební úřad zná stavební zákon a rovněž tedy zná prostředky, které stavební zákon poskytuje k možnosti realizace daného příkazu. V dané věci se jako nejvhodnější jeví použití institutu kontrolní prohlídky dle § 133 a násl. stavebního zákona. Aplikace kontrolní prohlídky dle stavebního zákona se nevztahuje pouze na stavby.

Ad 5) Zákonné ustanovení, na základě kterého byl vydán příkaz, je zcela jasně v předmětném příkazu uvedeno. Jedná se o ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.