Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - statistická data ke stavebním řízení

27. prosince 2018 08:59, aktualizováno 07:59,

Dne 7. prosince 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požádal o sdělení následujících informací formou odpovědí na dotazy a vyplnění přiložených tabulek:

I.          Eviduje KÚ statistická data, která se týkají povolování staveb, předávaná jednotlivými SÚ, které se na území kraje nachází? Vyberete z následujících možností: ANO/NE.

●         Pokud ANO, uveďte, prosím, v následující tabulce, zda vedete jejich evidenci podle jednotlivých typů staveb (např. stavby pro bydlení, nebytové stavby, dopravní stavby, jiné) nebo podle způsobu povolování stav (tj. např. podle jednotlivých typů řízení uvedených ve stavebním zákoně). Pokud vedete jiný způsob evidence, uveďte, prosím, o jaký způsob jde:

●         V tabulce dále uveďte, zda data předáváte jiné instituci a o jakou instituci jde (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad apod.).

●         Pokud KÚ eviduje výše uvedená data, předávaná od SÚ, jaká je frekvence sběru takových dat? Vyberete z následujících možností tu převažující: Roční/pololetní/kvartální/měsíční/jiná (uveďte jaká)

II.         Eviduje a vyhodnocuje KÚ statistická data, která se týkají staveb, které sám povoluje? Vyberete z následujících možností: ANO/NE

●         Pokud ANO, uveďte prosím v následující tabulce, zda vedete jejich evidenci podle jednotlivých typů staveb (např. stavby pro bydlení, nebytové stavby, dopravní stavby, jiné) nebo podle způsobu povolování staveb (tj. podle jednotlivých typů řízení uvedených ve stavebním zákoně.)Pokud vedete jiný způsob evidence, uveďte, prosím, o jaký způsob jde:

●         V tabulce dále uveďte, zda data předáváte jiné instituci a o jakou instituci jde (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad apod.).

●         Uveďte prosím, v jakém elektronickém software data evidujete (např. VITA, vlastní Excel…): (případně vepište přímo u typů dat v tabulce)

III.        Eviduje KÚ jakožto nadřízený orgán data, která se týkají nesouhlasu s vydanými rozhodnutími SÚ (odvolání, přezkum, žaloby)? Pokud taková data evidujete, uveďte i to, kdo nesouhlas podal.

K položeným dotazům KÚPK dne 20. 12. 2018 sdělil:

ad I.) Možnost NE.

KÚPK neeviduje stavby povolované stavebními úřady v Plzeňském kraji.

ad II.) Možnost NE.

KÚPK nepůsobí jako prvostupňový stavební úřad a nepovoluje žádné stavby.

ad III.) KÚPK neeviduje data, která se týkají podaných odvolání, podnětů k přezkumu rozhodnutí a správních žalob.

Vzhledem k charakteru poskytnutých informací nebyly tabulky přiložené k jednotlivým částem dotazů vyplněny.

Jako doprovodnou informaci KÚPK sdělil, že dotazovaná data eviduje Ústav územního rozvoje prostřednictvím dotazníků, které o své činnosti vyplňují stavební a krajské úřady. Dotazníky jsou dostupné na webových stránkách Ústavu územního rozvoje (https://www.uur.cz/).

Poskytnutá informace byla podle požadavku zaslána e-mailem, viz příloha níže.

Soubory ke stažení