Jednací řád Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje

09. září 2013 08:43, aktualizováno 07:43, Mgr. René Zeithaml

 

čl. 1
Úvodní ustanovení

Postavení a působnost Komise pro otevřený kraj Rady Plzeňského kraje (dále jen „komise“) jako iniciativního a poradního orgánu jsou vymezeny zákonem o krajích č. 129/2000 Sb., v platném znění.

Jednací řád komise upravuje procesní otázky spojené s jednáním komise, zejména přípravu a průběh jednání komise, způsob hlasování komise a zpracování zápisu z jednání komise.
 

čl. 2
Zasedání komise

 1. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedání komise svolává její předseda, který také navrhuje program zasedání.
 2. Pozvánky na zasedání komise včetně podkladových materiálů musí být zasílány členům nejméně 7 dnů před datem zasedání komise.
 3. Zasedání komise se zpravidla konají v budově KÚ, Škroupova 18, Plzeň. Zasedání komise materiálně a organizačně zabezpečuje odbor kancelář hejtmana.
   

čl. 3
Předkládání návrhů

 1. Návrhy pro jednání komise předkládá Rada Plzeňského kraje (dále jen „RPK“), hejtman, jeho náměstkové, ostatní členové RPK, ředitel KÚ, vedoucí odborů KÚ. Návrhy mohou předkládat též jednotliví členové komise.
 2. Návrhy se předkládají tajemníkovi komise alespoň 10 dnů před datem zasedání komise.
   

čl. 4
Jednání komise

 1. Jednání komise se zúčastňují její členové a tajemník komise. K jednotlivým bodům programu mohou být přizváni jejich navrhovatelé k podání podrobnějšího vysvětlení.
 2. Jednání komise řídí předseda komise nebo jiný jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“).
 3. Komise se také schází na základě písemné žádosti 2/3 členů komise.
 4. Komise jedná podle programu jednání, který schválí na návrh předsedy.
 5. Členové komise, případně další zúčastnění, se při probíhajícím jednání o slovo vždy hlásí u předsedajícího. Předsedající má také právo ukončit neplodné vystoupení nebo diskusi.
   

čl. 5
Usnesení komise

1.  Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

2.  Komise se usnáší prostou většinou hlasů všech svých členů. Tajemník komise a přizvané osoby disponují pouze hlasem poradním.

3.  Pro přijetí rozhodnutí o organizačních otázkách probíhajícího zasedání je potřebná většina hlasů přítomných členů komise, nastane-li v těchto případech rovnost hlasů, je rozhodující hlas předsedajícího.
 

čl. 6
Korespondenční hlasování

 1. Komise může mimořádně přijmout usnesení i mimo obvyklé zasedání prostřednictvím korespondenčního hlasování. V takovém případě předseda nebo jím pověřená osoba předloží návrh usnesení členům komise prostřednictvím elektronické pošty. Tajemník komise vede aktuální seznam kontaktních e-mailových adres členů komise.
 2. Písemná odpověď člena výboru formou elektronické pošty obsahuje vyjádření k návrhu usnesení, a to pouze ve formě „pro“ nebo „proti“ nebo „zdržuji se“. Nevyjádří-li se člen výboru ve lhůtě stanovené k předložení písemného vyjádření formou elektronické pošty, platí, že se zdržel hlasování. O návrhu usnesení se výbor usnáší většinou hlasů všech členů.
 3. Není-li komise usnášeníschopná a jsou-li přítomny důvody hodné zřetele, lze využít korespondenčního hlasování u nepřítomných členů.  V takovém případě přítomní členové vyjádří své stanovisko, které je součástí zápisu ze zasedání, členové nepřítomní vyjádří své stanovisko formou korespondenčního hlasování.
 4. O průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování se pořizuje záznam, který je do 10 kalendářních dnů po ukončení korespondenčního hlasování rozeslán členům komise.
   

čl. 7
Zápis

 1. Zápis ze zasedání komise zpracovává tajemník komise do 7 dnů po zasedání a předkládá jej předsedovi komise k podpisu. Členové komise mohou nejpozději na nejbližším zasedání navrhnout opravu zápisu.
 2. V písemné podobě se zápis ukládá na odboru kancelář hejtmana a zasílá se členům komise zpravidla po zpracování, nejdéle však s pozvánkou na další zasedání komise.
   

čl. 8
Ustanovení závěrečné

Tento jednací řád byl schválen RPK a nabývá účinnosti dne 20. května 2013.

Soubory ke stažení