Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozbor financování nestátních neziskových organizací za PK za rok 2017

13. prosince 2018 15:13, aktualizováno 14:13, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 28. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno poskytnutí databáze příjemců dotační podpory z řad nestátních neziskových organizací z krajského rozpočtu, a to formou datového souboru ve formátu Microsoft Excel (.xls) ve struktuře udané v přiložené tabulce (viz také níže).

Struktura požadovaných informací dle žádosti:

- IČ příjemce dotace;

- název příjemce dotace;

- kód dotačního titulu (pokud evidujete);

- název dotačního titulu;

- paragraf rozpočtové skladby;

- položka rozpočtové skladby;

- název položky rozpočtové skladby;

- číslo projektu (pokud evidujete);

- název projektu (pokud evidujete);

- poskytnutá částka v Kč;

- informace o kofinancování projektu z EU: - kód operačního programu

- název operačního programu

- suma kofinancovaná EU v Kč

- suma kofinancovaná krajským rozpočtem (kontrolní údaj)

- suma kofinancovaná státním rozpočtem

- celková suma v Kč (tj. včetně částky kofinancované EU, krajským rozpočtem, státním rozpočet či dalšími - v takovém případě jste žádali komentář).

Do datového souboru bylo žádáno zahrnout tyto právní formy nestátních neziskových organizací: 117, 118, 141, 161, 422, 423, 641, 706, 721, 722, 723, 736, 751, 906, 936.

K předmětu žádosti KÚPK za Plzeňský kraj zaslal požadované údaje týkající se rozboru financování nestátních neziskových organizací za rok 2017 (viz přílohy).

Soubory ke stažení