Co dělat, když chcete pracovat v Německu

obrazek
04. července 2014 15:15, aktualizováno 08. července 2014 07:46, Mgr. René Zeithaml

Provádění řemeslných prací v Německu

Následující informace platí pro podniky z České republiky, které poskytují řemeslné, montážní a jiné služby v Německu a nemají zde pobočku.
 

Je nutno učinit následující kroky:

 1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u koncesovaných živností vyčkat udělení povolení.
 2. Nahlásit vyslané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Kolín nad Rýnem (Bundesfinanzdirektion West ,Köln).
 3. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, příprava odpovídajících dokladů.
 4. Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); popř. registracE, srážková daň na stavební práce (Bauabzugssteuer), daň ze mzdy (Lohnsteuer). Prověřit, zda nemůže v Německu vzniknout daň ze zisku (Ertragssteuer).
 5. Při provádění stavebních prací prověřit, zda nevzniká povinnost platit příspěvky do sociálního fondu stavebnictví SOKA-Bau.
 6. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží/materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy.
 7. Dodržovat ustanovení německého zákona o vysílání pracovníků. Připravit všechny podklady, které mohou být v Německu vyžadovány.
 8. Poznámky pro subdodavatele: Co vyžaduje německý zadavatel (podnikatel) od českého subdodavatele?

Důležité upozornění

Doplnění:
9. Základní informace k zakládání poboček

Podrobný výklad k jednotlivým bodům s odkazy:
Následující výklad platí pro případ, že chcete v Německu poskytovat služby bez toho, abyste zde měli pobočku.
1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u regulovaných činností vyčkat udělení povolení.
Ve státech EU/EHP platí pro výkon živnostenských činností zásadně národní právo. V rámci těchto států zjednodušují přeshraniční poskytování služeb směrnice EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES stanovuje předpoklady pro to, aby mohly podniky usazené v EU/EHP vykonávat činnost v jiném státě EU/EHP.
Občané České republiky, kteří v Německu nezakládají pobočku, zde mohou přechodně poskytovat služby, pokud jsou v České republice oprávněni k výkonu srovnatelné činnosti.
a) Činnosti v Německu poskytované bez povolení / bez regulace: žádná oznamovací povinnost
Odkaz na činnosti bez regulace: příloha B1 / B2
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b_199.html
b) Činnosti v Německu regulované, tak zvaná řemesla s registrační povinností (s povolením) podle přílohy A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO):
Odkaz na přílohu A živnostenského řádu:
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_198.html
Pro tyto činnosti je vyžadováno písemné oznámení o výkonu činnosti příslušné řemeslnické komoře (Handwerkskammer, HWK), v jejímž okrsku leží místo prvního poskytování služeb.
Odkaz na seznam německých řemeslnických komor: http://www.zdh.de/handwerksorganisationen/handwerkskammern/  deutschlandkarte.html
Odkaz na formulář:
http://www.hwkno.de/viewDocument?onr=76&id=13243
Odkaz na Řemeslnickou komoru Dolní Bavorsko-Horní Falc:
http://www.hwkno.de/76,0,dadetail_BERATUNG.html?id=371

Předpoklady:

 •  státní příslušnost EU/EHP nebo Švýcarska,
 •  dočasný nebo příležitostný výkon činnosti bez pobočky v Německu,
 •  činnost v řemesle s registrační povinností (s povolením) přílohy A řemeslnického řádu (http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_198.html ) ,
 •  navrhovatel v zemi původu právoplatně usazen (vyžadována formální ekvivalence, tj. činnost musí být srovnatelná),
 •  Není-li v zemi původu k provozování předmětné činnosti vyžadována určitá kvalifikace nebo vzdělání, musí být činnost v zemi původu provozována minimálně 2 roky.
 •  osvědčení uznávacího orgánu v zemi původu, tzv. osvědčení EU, popř. osvědčení EHP.

Osvědčení EU vydává ministerstvo průmyslu a obchodu v Praze na základě žádosti, poplatek za vydání 1 tisíc Kč:
     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
     Na Františku 32
     110 15 Praha 1 – Staré Město
Odkaz na formulář: http://www.mpo.cz/dokument46454.html

V žádosti žadatel označí tu skutečnost, jejíž potvrzení požaduje (např. délku a formu předmětné činnosti, bezúhonnost). Žádost se podává spolu s listinami, jimiž se dokládají osvědčované skutečnosti (kopie občanského průkazu, doklady o vzdělání, doklady o délce výkonu činnosti, např. vybrané faktury, přiznání k dani apod.).

Ve zdravotnických řemeslech č. 33 až 37 podle přílohy A živnostenského řádu (oční optik, mechanik sluchových pomůcek, ortopedický technik, výrobce ortopedické obuvi, zubní technik) a v kominickém řemesle může řemeslnická komora nařídit zkoušku odborné způsobilosti.

Po doručení oznámení o výkonu činnosti vydá řemeslnická komora osvědčení o provedení oznámení, náklady 25 až 35 EUR. Toto osvědčení je platné pro celé území Německa na období 1 roku.

Po uplynutí jednoho roku je potřeba oznámení opakovat (tzv. následné oznámení). Jeho vyřízení je bez poplatku.
Odkaz na formulář: http://www.hwkno.de/viewDocument?onr=76&id=13520

Činnost může být vykonávána okamžitě, není třeba vyčkat osvědčení řemeslnické komory (výjimka: zdravotnická řemesla, kominictví).


2. Nahlásit vysílané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Kolín nad Rýnem (Bundesfinanzdirektion West, Köln)

V EU/EHP platí ustanovení pracovního a sociálního práva země výkonu činnosti (výjimky jsou zdravotní a důchodové pojištění).
To znamená, že pro zaměstnance z České republiky platí po celou dobu vyslání do Německa německé předpisy týkající se pracovní doby a dovolené, a musí obdržet německou minimální mzdu, pokud je to předepsáno. Má rovněž za určitých okolností nárok na další sociální plnění, například SOKA-Bau (viz bod 7).

Kontrolu dodržování německých sociálních předpisů provádí celní orgán, tzv. Finanční kontrola práce na černo (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS); kontroluje také, zda jsou pracovníci vyslaní do Německa ve své zemi zdravotně a penzijně pojištění. Aby tuto kontrolu bylo možno provést, musí znát místo (staveniště), kde bude pracovník vykonávat činnost.

Všichni zaměstnanci pracující na stavbách musí být nahlášeni na odpovídajícím formuláři Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Finanční kontrole práce na černo (Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontrolle Schwarzarbeit , FKS), Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, Fax: + 49 (0)221 964870, a to před začátkem prací. Nahlášení podléhají i pozdější změny uvedených údajů.
Odkaz na formulář:
Info:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung.html → Formulare zum Thema → 033035

Zmocněnec pro doručování
V rámci tohoto ohlášení musí být v Německu také jmenován zmocněnec pro doručování, kterým může být rovněž vedoucí pracovník vyslaného pracovníka do Německa, pokud může odpovědně jednat za zahraniční podnik (například předák na stavbě).

Zvláštní ustanovení pro úklid budov
Hlášení pracovního rozvrhu
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn/mindestlohn_node.html#doc99790bodyText12


3. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, příprava odpovídajících dokladů

Pro určité živnosti musí být pracovníkům vysílaným do Německa vypláceny minimální mzdy. Do výše minimální mzdy se nezahrnuje odvod zaměstnavatele na sociální pojištění.

Výplaty musí být dokládány mzdovými doklady (viz níže).
Učňové nepodléhají ustanovením o minimální mzdě.

Minimální mzdy pro:
stavební řemesla, elektro řemesla, malířství a lakýrnictví, pokrývačství, úklid budov, praní prádla (služby prádelen poskytované převážně pro podnikatelské, veřejnoprávní nebo církevní subjekty);
Podle mzdových skupin, tarifních oblastí, časových období; Odkaz:
http://www.bmas.de/portal/37846/2010__03__18__mindestloehne__aentg__uebersicht.html


4. Daně

4.1 Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); příp. registrace.
Pro pouhé dodání zboží platí jednotná pravidla EU.
Práce poskytované v Německu soukromým osobám podléhají německé dani z přidané hodnoty; je nutná registrace u příslušného německého cizineckého finančního úřadu.
Odkaz: http://www.finanzamt.sachsen.de/5065.html
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/Home/home_node.html

Stavební řemesla a dokončovací stavební práce prováděné na nemovitosti v Německu, podléhají rovněž německé dani z přidané hodnoty. Při poskytování služeb pro podnikatele s přiděleným daňovým číslem, (Ust.-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; Value added tax identification number) přechází daňová povinnost na příjemce služeb (zadavatele).

Srážková daň na stavební práce
Poskytuje-li někdo v Německu stavební výkony (dodavatel) pro podnikatele nebo pro právnické osoby veřejného práva, je příjemce služeb (objednatel) povinen od výkonu (včetně DPH) provést odpočet daně ve výši 15 procent (podle § 48 zákona o dani z příjmů (EStG)). Stavební výkony jsou všechny výkony, které slouží na výrobu, opravy, udržování, úpravu nebo odstranění staveb.

Zamezit uplatnění těchto odvodů je možno pouze tehdy, předloží-li zahraniční hlavní dodavatel (subdodavatel) objednavateli platné osvědčení o výjimce (Freistellungsbescheinigung) podle § 48b odst. 1 věty 1.
Osvobození je možno udělit buď pro konkrétní zakázku, nebo určitý časový úsek, nejdéle ale na období tří let.

Jak a kde se může zažádat o udělení nebo prodloužení osvědčení o výjimce pro úhradu stavebních výkonů?
Podnikatelé s bydlištěm/sídlem a obchodním vedením v zahraničí musí podat žádost o osvědčení volnou formou u Finančního úřadu Chemnitz-Süd.
http://www.finanzamt.sachsen.de/4959.html
Merkblatt: → Merkblatt zur Bauabzugsteuer und Fragebogen zur Freistellung (deutsch/englisch)
Formular: → Anmeldevordruck (deutsch)

Požádat o vydání osvědčení příp. o prodloužení není možné online!
Poskytnuté informace naleznete na informačním letáčku ke srážkové dani

4.2 Daň ze mzdy
Obvykle platí 183 denní ustanovení: Pokud se pracovník zdržuje v Německu déle než 183 dní za rok, vzniká pro něj povinnost platit daň ze mzdy; podrobnosti jsou upraveny smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

4.3 Prověřit, zda může vzniknout v Německu povinnosti daně ze zisku
Osobám, které se zdržují v Německu déle než 183 dní, může vzniknout povinnost placení daně ze zisku (daň z příjmu); to platí v zásadě také pro podnikatele. I zde jsou podrobnosti upraveny smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.


5. Při provádění stavebních prací prověřit, zda neexistuje povinnost platit příspěvky do fondu pro dovolené a mzdová vyrovnání (ULAK) SOKA-Bau
Fond pro dovolené a mzdová vyrovnání (Urlaubs- und Lohnaus-gleichskasse, ULAK) německého stavebnictví je instituce, která přijímá a centrálně spravuje platby podniků pro sociální dávky určené pracovníkům ve stavebnictví. Jedná se při tom o speciální sociální dávky, které nejsou kryté zdravotním a důchodovým pojištění, placeným v zemi původu pracovníků vyslaných do Německa.

ULAK je vyrozuměn hlášeními orgánu „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ („FKS“, orgán německé celní správy, viz 3.). Jestliže vysílající podnik poskytuje služby, které spadají do oblasti platnosti německé tarifní smlouvy pro oblast stavebnictví, jsou vyžadovány příspěvky do Fondu pro dovolené a mzdová vyrovnání (ULAK) (v současné době 14,3 % hrubé mzdy).

Informace pod www.soka-bau.de ,
SOKA-Bau - Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) - - Zusatzversorungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) - Wettinerstraße 7 D-65189 Wiesbaden Telefon: +49 (0)800 1200 111
E-Mail: service@soka-bau.de
V SOKA-Bau jsou k dispozici pracovníci poskytující informace a podklady v češtině.
viz také http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/Europa/Arbeitgeberpflichten/Teilnahmepflicht_Beitragspflicht/index.html6


6. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží / materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy.
Pro všechno zboží (např. materiály, stavební výrobky, technické komponenty), pro které neexistuje harmonizovaná evropská norma, platí v Německu národní německé normy
Informace: LGA / TÜVRheinland een, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, +49 (0)911 655-49 33 Fax +49 (0)911 655-49 35,
E-mail: lga@lga.de
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/consulting_informationssicherheit/consulting_1/eu_beratung/eu_beratung.html


7. Dodržovat ustanovení německého zákona o vysílání pracovníků (Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG). Připravit všechny podklady, které mohou být v Německu vyžadovány.
Zákon o vysílání pracovníků platí pro stavební a montážní práce v nejširším slova smyslu, dále pak pro zahradnické práce a krajinné úpravy, pro úklid budov.
http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Pflichten-bei-Pruefungen/pflichten-bei-pruefungen_node.html

Vedení výkazů pracovní doby:
Zaměstnavatelé jsou povinni zapisovat
 - začátek (zapsat okamžitě při nástupu do práce)
 - přestávky v práci
 - konec a trvání
      denní pracovní doby zaměstnance a tyto výkazy uchovávat minimálně dva roky. Výkazy musí být na stavbě vždy k dispozici.
Pro úklid budov existují zvláštní ustanovení.

Pohotovost podkladů
Zaměstnavatelé se sídlem v Německu nebo v zahraničí musí mít vždy v Německu a v německém jazyce pohotově k dispozici následující doklady pro případ kontroly dodržování pracovních podmínek požadované německým zákonem o vysílání pracovníků (AEntG):

 •  pracovní smlouvy, popř. jejich dodatky týkající se úhrady německých minimálních mezd, například dodatková smlouva (v němčině a v češtině), že pracovník po dobu vyslání do Německa dostává mzdu ve výši ….. EUR, podepsaná zaměstnavatelem a zaměstnancem
 •  vyúčtování mezd
 •  doklady o uskutečněných výplatách mezd (od 15. následujícího měsíce).
 •  Doklady, že je pracovník / podnikatel v České republice zdravotně a důchodově pojištěn: průkazka zdravotního pojištění (čipová karta, EHIC), důchodové pojištění: A 1 (určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení).

Žádost o vystavení potvrzení A 1 podává zaměstnavatel (příp. OSVČ) na příslušnou správu soc. zabezpečení v ČR. K žádosti je nutno doložit živnostenské oprávnění a smlouvu se zahraničním objednavatelem.
Odkaz na formulář žádosti:
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/urceni-statu-pojisteni/urceni-statu-pojisteni-dle-novych-narizeni-883-2004-a-987-2009/podani-zadosti-o-urceni-prislusnosti.htm

Při zavedení pružné pracovní doby musí být dále k dispozici:

 •  písemná dohoda o pružné pracovní době
 •  vyrovnávací konto (pro každého zaměstnance), případně oddělené výkazy hodin pro nové spolkové země/staré spolkové země
 •  doklad o zajištění vyrovnávacího konta (např. bankovní záruka, vázaný účet).

Zdánlivá samostatná výdělečná činnost:
V sociálním pojištění jsou (zahraniční) výdělečně činné osoby buď samostatně výdělečně činné, nebo zaměstnanci. Pokud se jedná o zaměstnance, potom užívá všechny s tím související práva, zaměstnavatel je povinen přihlásit ho k dani ze mzdy, k zdravotnímu a sociálnímu pojištění a odvádět za něj příspěvky. Má právo, aby mu byly přidělovány úkoly a tím byl začleněn do řádného chodu podniku.
Samostatně činný znamená: „subdodavatel“ má formálně podnik a uzavírá s objednavatelem smlouvu o dílo, to znamená, provádí činnost formou „díla“, tedy zhotovením „vymezené technické jednotky“. Toto konkrétní dílo je mu zadáno k samostatnému provedení ve vlastní podnikatelské zodpovědnosti. Zadávající německý podnik může sice převzít stavební dozor, ale nemůže sám zasahovat do provedení (např. přímými pokyny zahraničním zaměstnancům nebo poskytnutím vlastních zaměstnanců).

Posuzují se následující kritéria:

 •  Jedná se při sjednaném výkonu o dílo, tedy o „vymezenou technickou jednotku“?
 •  Může a smí subdodavatel toto dílo provést samostatně a na vlastní zodpovědnost?
 •  Dává objednavatel subdodavateli pravidelně konkrétní příkazy, jak a kdy má něco vyřídit?
 •  Jsou subdodavatel a jeho zaměstnanci začleněni do chodu podniku objednavatele, pracují pracovníci subdodavatele a jeho objednavatele společně na stejném díle („promíchávání zaměstnanců“)?

Rozhodnutí, jestli se jedná o smlouvu o dílo nebo závislý pracovní poměr („zdánlivá samostatná výdělečná činnost“), může být obtížné zvláště tehdy, pokud je subdodavatel podnikem o jedné osobě (OSVČ), pokud pracuje podnikatel sám a nemá s sebou žádného vlastního zaměstnance. To stejné platí o pracovních společenstvích více takových OSVČ.
Potom se budou posuzovat následující hlediska:

 •  Dají se rozpoznat v činnosti subdodavatele (popřípadě jednotlivého člena pracovního společenství) typické znaky podnikatelského chování, tedy například: nese podnikatelské riziko za provedení v souladu se smlouvou, používá vlastní nářadí nebo stroje, má kancelář v zemi usazení (původu), má pojištění odpovědnosti za škodu?

Pokud existují pochybnosti, zda se jedná o závislý zaměstnanecký poměr a tím pojišťovací povinnost ze strany objednavatele, nebo pokud se všichni účastníci chtějí právně zajistit, mohou požádat spolkovou centrálu Německého důchodového pojištění v Berlíně (Deutsche Rentenver-sicherung Bund, DRV Bund) o zjištění právního postavení (statutu) výdělečně činné osoby (§ 7a Sozialgesetzbuch IV, SGB IV).

Odkaz na stránky Německého důchodového pojištění s ostatními odkazy na zjištění právního postavení (statutu), žádosti, vysvětlivky atd.:
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/04_formulare_und_antraege/formulare_und_antraege_index.html

Upozornění: Objednavatel musí prověřit, zda je u něj závisle zaměstnán nebo zda je samostatně činný. Pokud při kontrole podniku zjistí instituce důchodového pojištění, že právně posouzeno, „subdodavatel“ byl nebo dosud je v závislém zaměstnaneckém poměru, bude požadována dodatečná úhrada odvodů, kterou ponese sám zaměstnavatel.

Je obvyklé, že si německý objednavatel pro svou vlastní jistotu nechá zahraničním subdodavatelem předložit jmenný seznam jeho zaměstnanců (s fotografiemi) a dále i doklady, že mají zdravotní a důchodové pojištění (průkazka zdravotní pojišťovny + A1). Někdy je také vyžadován doklad o tom, že subdodavatel v zemi usazení (původu) platí za svůj podnik daň ze zisku (z příjmu).

Přenechání zaměstnanců:
K přenechání zaměstnanců dochází tehdy, zapůjčí-li podnikatel své zaměstnance jinému podnikateli k výkonu práce (nebudou tedy působit v rámci vyslání na základě smlouvy o dílo). Přenechání zaměstnanců podléhá v Německu povolení regionálního ředitelství úřadu práce (Arbeitsagentur). Ve hlavní stavební činnosti to není možné.

Informace pod: www.arbeitsagentur.de → Unternehmen → vpravo nahoře „Suche (hledání)“ zadat „Arbeitnehmerüberlassung“ → pravá kolonka „Weitere Informationen“: „Informationen zur Arbeitnehmerüberlassung“;
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27794/zentraler-Content/A08-Ordnung-Recht/A083-AUEG/Allgemein/Arbeitnehmerueberlassung.html

Sociální pojištění
V zásadě platí právo o sociálním pojištění vysílajícího státu EU; důkaz formulářem A1 (dříve E 101), vystaveným správou sociálního pojištění země původu.
Pro zaměstnance, kteří pracují v Německu nepřetržitě déle než 24 měsíců, se mění pojišťovací povinnost na Německo.
Pro samotného podnikatele neexistuje v Německu povinnost sociálního pojištění, pokud je odpovídajícím způsobem pojištěn v zemi původu (důkaz průkazkou zdravotního pojištění a formulářem A1).

Zaměstnanci z České republiky a ostatních států EU/EHP vyslaní českým podnikem do Německa v rámci poskytování služeb (smlouva o dílo), nepotřebují žádná povolení k pobytu ani pracovní povolení.


8. Upozornění pro subdodavatele:
Co vyžaduje německý zadavatel (podnikatel) od českého subdodavatele?

V zásadě nemusí čeští subdodavatelé předkládat svým (německým nebo českým) zadavatelům vůbec žádné dokumenty. V praxi to ale vypadá jinak.

Zadavatel má nejprve tyto dotazy:

 • Je „subdodavatel“ právně posouzeno podnikem, se kterým je možno uzavřít smlouvu o dílo?
 • K tomu vyžaduje nejčastěji výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad a / nebo výpis z živnostenského rejstříku (s uvedením živností + datem zápisu). Zatím stojí částečně obava ze „zdánlivé samostatné výdělečné činnosti“ subdodavatele.
 • Pokud na práci využívá subdodavatel vlastní personál (viz níže), je toto již dobrou indicií. Velice silnou informací v této souvislosti je doklad, že subdodavatel platí v zemi usazení (původu) daň ze zisku (z příjmu).
 • Může /smí subdodavatel dílo provádět? Přitom je zadavateli většinou relativně lhostejná otázka živnostenského práva; zde jde především o otázky právní (ručení) nebo technické, to se týká především oblasti regulovaných živností.
 • K tomu je většinou požadováno potvrzení uznání příslušnou komorou řemesel, v případě komplexních činností často také jiné důkazy, že subdodavatel již práce požadovaným způsobem prováděl (m.j. v jeho zemi původu).
 • Jsou zaměstnanci subdodavatele v zemi původu řádně zdravotně a důchodově pojištěni? To je velice citlivá otázka, protože pro zadavatele mohou vzniknout značná finanční a trestněprávní rizika, pokud tomu tak není. Našim podnikům radíme, aby si od svých subdodavatelů nechali předložit formuláře A 1 vystavené pro každého jednotlivého pracovníka, dále seznam se jmény a fotografiemi všech pracovníků (příp. včetně data narození) a na začátku prací u těchto pracovníků zkontrolovali také jejich průkazky zdravotního pojištění (čipová karta EHIC).
 • Nezávisle na tom požadují podniky stále častěji od svých subdodavatelů před udělením zakázky důkaz, že mají uzavřeno pojištění odpovědnosti. K tomu jsou často vybízeni svými vlastními zadavateli nebo pojišťovnami. U větších zakázek v oblasti topení-plyn-voda nebo elektro je obvyklé, že je požadovaná částka pojistného krytí ve výši 5 milionů EUR; pokud subdodavatel nemůže doložit dostatečné vlastní pojištění, musí zadavatel tento nedostatek odstranit na vlastní riziko a náklady; obvykle musí být pak ve smlouvě dohodnut y zvláštní povinnosti předkládání zpráv nebo zvláštní dozor na stavbě.

Střední zadavatelé nejsou podle našich zkušeností při řešení těchto otázek příliš pedantští; velké podniky však požadují od svých subdodavatelů na základě vlastních interních předpisů často velice obsáhlé podklady, až po předložení seznamů jejich subdodavatelů, kteří by se na zakázce měli podílet, s uvedením jmen pracovníků (to se často zdá být neproveditelné, na druhé straně ale mají podobné zakázky obvykle dlouhý čas na přípravu).

Užitečné informace:
Pokud má český podnik v Německu (jazykové, dorozumívací) problémy s německou policií (netýká se orgánů Finanční kontroly práce na černo),
může se obrátit na Společné centrum německo-české policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu:
  Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit (Gemeinsames Zentrum)
   Weinbergstrasse 47
   92432 Schwandorf
   Telefon: +49 (0) 9431 881 1555
Zde jsou ve 24-ti hodinových směnách k dispozici (němečtí a) čeští policejní a celní úředníci, znalí českého práva a českých poměrů a mohou působit jako prostředníci s německými kolegy- E-mail: gz.schwandorf@polizei.bund.de


9. Doplnění: Základní informace k zakládání poboček

Občané z České republiky mají svobodu usazování: mohou v Německu zakládat podniky/pobočky. Tyto pobočky podléhají německému právu: mají daňové a účetní povinnosti. Pracovníci jsou zaměstnáváni podle platných německých předpisů.
Kdo chce v Německu založit pobočku nebo působit jako vedoucí provozu firmy se sídlem v Německu, musí prokázat požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud chce vykonávat regulovanou živnost.
Činnost v řemesle s registrační povinností podle přílohy A řemeslnického řádu (Handwerksordnung, HwO) (http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_198.html) je podmíněna zápisem do živnostenského rejstříku (Handwerksrolle) (seznamu vedeného místními řemeslnickými komorami).

Předpoklady zápisu:
a) Zahraniční vysokoškolské studium:
Zahraniční diplom (minimálně 3-leté studijní obory) z vysoké školy, univerzity nebo srovnatelného zařízení EU/EHP/Švýcarska zpravidla opravňuje k zápisu do živnostenského rejstříku.
b) Srovnatelný zahraniční mistrovský titul:
Dohoda o rovnosti vzdělání existuje s následujícími zeměmi:
 Rakousko (26 řemesel),
odkaz na předpis Německo/Rakousko:
http://bundesrecht.juris.de/meistpr_glv/anlage_5.html
 Francie (10 řemesel),
odkaz na předpis Německo/Francie:
http://bundesrecht.juris.de/meistprfrglv/anlage_5.html  .
c) Uznání praxe v oboru:
Pro zápis do živnostenského rejstříku je povolena výjimka (mimo zdravotnických řemesel, viz výše), odkaz na přílohu A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO) http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_198.html  pro toho, kdo se může prokázat osvědčením vydaným příslušnou institucí, že získal následující kvalifikaci v rámci EU/EHP nebo Švýcarska:
 6 let samostatné výdělečné činnosti
 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 3 roky vzdělání
 4 roky samostatné výdělečné činnosti + 2 roky vzdělání
 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 5 let jako zaměstnanec
 5 let ve vedoucím postavení, z toho min. 3 roky jako technický vedoucí oddělení (ne pro kadeřníky),
nebo
d) Uznání zahraničních dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti. (Informace, komora řemesel http://www.hwkno.de/76,2496,4273.html)

Upozornění:
Tato příručka byla zpracována podle nejlepších vědomostí a na základě podkladů a informací, které byly k dispozici. Obsah této příručky je neustále upravován.

Přesto nemůžeme převzít záruku

 •  za správnost, aktuálnost a úplnost uvedených údajů,
 •  za doslovné znění a platnost uváděných předpisů. Zde platí vždy jejich aktuálně platné úřední znění uveřejňované v oficiálních k tomuto účelu určených prostředcích.
 •  za správnost a zákonnost obsahu internetových stránek, na které je příručce odkazováno. Obsah internetových stránek je dynamický a může být neustále měněn; proto ho výslovně nepřebíráme.

Případné právní odkazy a informace jsou nezávazné. Neposkytujeme žádné právní poradenství.

Další informace obdržíte na telefonu: +49 (941) 7965-238, E-Mail: eap@hwkno.de, Internet: http://www.hwkno.de/76,2184,2679.html

Bez písemného souhlasu Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz) není dovoleno tuto příručku nebo její části prodávat, zpracovávat, rozmnožovat nebo dále rozšiřovat.


Kontakt na kancelář v Plzni:
          Miroslava Tomanová
          telefon: +420 377 222 660
          email: m.tomanova@bh-international.cz

Soubory ke stažení