91. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
23. června 2020 10:27, aktualizováno 10:43, Mgr. René Zeithaml

Mikrogranty podpoří kulturní a umělecké akce
Dotace ve výši 390 000 korun si rozdělí na 27 žadatelů o Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020. Podporu získá například Zelenohorské vinobraní 2020, Divadelní spolek Jezírko, Jazzový Baldov nebo Staročeský advent na Rýzmberku. Dále bylo rozděleno 110 tisíc korun mezi dalších 9 žadatelů. Tyto dotace musí schválit zastupitelstvo, protože žadateli jsou obce.

Dotace na literární tvorbu si rozdělí 38 žadatelů
Rada PK schválila přidělení dotací ve výši 1,21 milionu korun pro 31 žadatelů v programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020. Dalších 250 tisíc korun bude rozděleno mezi 7 žadatelů (obcí). Přidělení těchto dotací bude schvalovat zastupitelstvo.
Mezi podpořenými publikacemi je například: Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku, Klatovské báje, legendy a pověsti, kniha Maličkosti dělají život krásnější od Jiřího Maška, publikace Tajemství hradu Rabí nebo básnická sbírka Nesnášenlivost gladiol od Mileny Hasalové.

Dotace na obnovu pomníků a válečných hrobů
Rada souhlasí s rozdělením dotací pro sedm obcí (žadatelů) z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 v celkové výši 475 tisíc korun. Přidělení dotací bude schvalovat zastupitelstvo.
V rámci programu žádalo například město Horní Bříza o podporu na opravu pomníku padlým v druhé sv. válce na hřbitově, Dolany, Hlince a Merklín chtějí opravit památník padlým v 1. a 2. sv. válce.

Dotace na proznačení cyklotrasy v Brdech
Rada PK rozhodla o poskytnutí dotace v celkové výši 197 958 korun Klubu českých turistů na zpracování projektové dokumentace a realizaci dopravního značení nadregionální dálkové cyklotrasy č. 315 v úseku Žákava - Spálené Poříčí - Padrťské rybníky.
V současné době je již cyklotrasa v úseku Žákava – Spálené Poříčí - Hořice - Padrťské rybníky průjezdná. Není však proznačena jednotným značeným. Po dohodě KČT bude cyklistické propojení Plzeň - Brdy z centrálního cyklistického bodu ve Štruncových sadech v Plzni proznačeno jako nadregionální dálková cyklotrasa č. 31. V obci Žákava opustí vedení nadregionální dálkové cyklotrasy č. 31 a bude pokračovat po samostatném tělese jako nadregionální dálková cyklotrasa č. 315 (Brdská magistrála), která povede přes CHKO Brdy do Jinců ve Středočeském kraji.
Plzeňským krajem je ve spolupráci s dotčenými obcemi projektováno a budováno cyklistické propojení Plzeň - Brdy. Do současné doby byla za podpory Plzeňského kraje zpracována studie vedení předmětné cyklotrasy č. 31 Plzeň - Nezvěstice- Žákava - Nepomuk, která je po jednotlivých úsecích rozpracovávána do dalších úrovní projektových dokumentací dle požadavků na výstavbu dílčích úseků z hlediska stavebního řízení. V minulosti byla proznačena cyklotrasa Plzeň – Brdy prostřednictvím regionálních cyklotras 2154, 2040 vedoucích z Plzně přes Starý Plzenec, Příkosice.

Dotační program má motivovat k technickému vzdělávání
Rada schválila vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“, na který je v rozpočtu vyhrazena částka jeden milion korun. Impulsem pro vznik dotačního programu je fakt, že nabídka míst na středních školách převyšuje počty žáků vycházejících ze základních škol v Plzeňském kraji. Vycházející žáci nejprve obsazují místa všeobecného nebo humanitního vzdělání. Místa technického vzdělání zůstávají neobsazena a tím je existence výuky těchto oborů nebo dokonce škol s těmito obory ohrožena. Oproti tomu se stále zvyšuje poptávka zaměstnavatelských subjektů po absolventech technických oborů všech stupňů. Cílem dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ je žáky včas seznámit s možnostmi a zaměřeními studia na střední škole včetně možností uplatnění po ukončení technického oboru střední školy. Žadateli mohou být střední školy zřizované Plzeňským krajem.

Plzeňský kraj převezme výjezdovou základnu v Přešticích
Rada Plzeňského kraje odsouhlasila záměr převzít výjezdovou základnu v Přešticích a integrovat ji do organizační struktury Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Přednemocniční neodkladná péče (dále jen „PNP“) je na této základně dlouhodobě zajišťována na základě smlouvy se soukromou společností DZS Přeštice s.r.o. Od roku 2016 je péče poskytovaná pouze skupinou rychlé zdravotnické pomoci, tedy bez přítomnosti lékaře. Stávající smlouva s poskytovatelem DZS Přeštice s.r.o. skončí ke dni 31. 12. 2020 a ZZS PK se rozhodla zdravotní péči zajistit integrací.
Záměr integrace výjezdové základy do organizační struktury organizace by byl realizován od 1. 1. 2021. Integrace by dokončila proces standardizace poskytování přednemocniční neodkladné péče a přispěla by ke zvýšení efektivity a kvality poskytování služeb ZZS PK.

Dotace na rozvoj včelařství
Dotaci ve výši 50 000 korun obdrží Spolek pro rozvoj včelařství Mája, který provozuje Agroenvironmenální vzdělávací centrum, v rámci kterého organizuje Vzdělávací program pro začínající včelaře Plzeňského kraje. Vzdělávací program pro začínající včelaře Plzeňského kraje „To nejlepší pro včely“ se skládá z pěti samostatných seminářů, tří výukových videí, celkem 22 výukových hodin. Začínající chovatelé včel mají statisticky doložené velmi vysoké ztráty včelstev. Příčinou jsou především nedostatečné znalosti začínajících včelařů o nemocích včel, jejichž důsledkem jsou vysoké úhyny včelstev. Chybami, kterých se ve své provozní praxi chovu včel začínající včelaři dopouštějí, ohrožují nejen svá včelstva, ale i včelstva v okolí zejména šířením nemocí, slídivostí a loupeží včel. Hlavní příčinou nedostatečných znalostí začínajících včelařů je dlouhodobé podcenění jejich důkladného vzdělávání.

Na podporu zemědělské činnosti jdou více než dva miliony
Rada schválila poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020“ v celkové výši 2 172 403 korun. Účelem dotačního programu je investiční podpora do zemědělských hospodářství souvisejících se zemědělskou prvovýrobou v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.
Dotací budou podpořeny například: výstavba plachtové haly u Chlumeckého mlýna, opravy a rekonstrukce stodol nebo ohrad pro zemědělská zvířata.

Rozdělení dotací na ochranu přírody
Celkem 1 612 700 korun bylo rozděleno v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2020. Rada schválila dotace ve výši 282 500 korun pro celkem 8 žadatelů + dvě školy, dále odsouhlasila poskytnutí dotací ve výši 1 242 300 korun pro dalších 28 žadatelů (obcí), které ještě musí schválit zastupitelstvo.Dotaci získají na své projekty: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice (v maximální výši do 50 000 Kč) na projekt „Ošetření významných stromů na Obchodní akademii Domažlice“ a Dům dětí a mládeže Horažďovice (v maximální výši do 37 900 korun) na projekt „Ptačí rok s DDM Horažďovice“, dále například Okrašlovací a sportovní spolek Český Les na projekt Ošetření významných stromů v areálu Krásnohorská Česká Kubice či Český svaz ochránců přírody Plzeňsko na aktivní podporu sýčka obecného na území Plzeňského kraje.

Dotace na retenci vody v krajině
Rada schválila poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody v krajině 2020 v maximální celkové výši 348 000 korun čtyřem žadatelům převážně na výstavbu tůní. Dalších 1,594 milionu korun si rozdělí tři obce (Žinkovy, Neurazy a Ptenín) na rekonstrukce rybníků a opravu tůně. Tyto dotace ještě bude schvalovat zastupitelstvo. Celkem bude v rámci dotačního titulu rozděleno 1,942 milionu korun.