Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

obrazek
18. srpna 2020 12:54, aktualizováno 09. září 2020 12:30, Ing. Kateřina Burešová

Rada Plzeňského kraje schválila dne 17. 8. 2020 usnesením č. 5109/20 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.


Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1548/20 ze dne 8. 6. 2020, a to s „Metodikou pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (dále jen Metodika) a se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021“ (dále jen Zásady) – dokumenty jsou k dispozici v příloze tohoto článku.


Principy poskytnutí dotace se řídí Metodikou a Zásadami, kde jsou mj. upravena pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, kritéria hodnocení žádosti, kritéria pro stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace.


Dokument „Vyhlášení dotačního titulu na rok 2021“ upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního titulu, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanovuje ukazatele finanční podpory, sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady. Ukazatele jsou stanoveny na základě „Analýzy nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4790/20 ze dne 18. 5. 2020. Dokument „Vyhlášení dotačního titulu na rok 2021“ je přílohou tohoto článku.


Žádosti v rámci dotačního řízení budou podávány prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v termínu od 21. 9. 2020 – 16. 10. 2020.Součástí podané žádosti o dotaci v rámci výše zmíněného dotačního titulu na rok 2021 jsou dva typy příloh, z nichž některé jsou povinné pro všechny žadatele
a je nutné je vložit k celkové žádosti o dotaci, bez vložení takového typu příloh nebude možné žádost podat. A tzv. nepovinné přílohy, v jejichž případě pokud nedojde k jejich přiložení k žádosti, bude osoba podávající žádost pouze upozorněna, ale bude umožněno žádost podat. V rámci těchto příloh jsou zohledněny i priority tohoto dotačního řízení.


Mezi povinné přílohy patří:

 • Doklad o jmenování statutárního zástupce;
 • Zplnomocnění zástupce (tj. osoby, která žádost podává, v případě, že není statutárním zástupcem);
 • Kopie smlouvy o zřízení účtu (v případě příspěvkových organizací měst/obcí je nutné vložit kopii s číslem účtu města/obce, která je zřizovatelem dané organizace);
 • Čestné prohlášení o neexistenci inkasního příkazu.


Nepovinnými přílohami jsou:

 • Žádost o vydání Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu na rok 2021 (s výjimkou žadatelů, kteří již výše uvedenou žádost podávali v souvislosti s Individuálním projektem - tito poskytovatelé sociálních služeb žádost o vydání Pověření znovu nepodávají);
 • Rozdělení nákladů, požadavku na dotaci a dalších údajů dle působnosti v krajích a formy poskytování služby (předkládá pouze žadatel, kterého se daná příloha týká, tj. žadatel, který poskytuje danou sociální službu ve více krajích nebo ji poskytuje zároveň pobytovou a ambulantní/terénní formou, např. odlehčovací služby, sociální rehabilitace, služby následné péče);
 • „Prohlášení zřizovatele u příspěvkových organizací obcí o souhlasu s podáním žádosti“, kterou přikládají k žádosti pouze příspěvkové organizace obcí/měst;
 • „Podpora pobytových služeb sociální péče vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace“ – tato příloha se přikládá pouze v případě služeb, které prošly, popř. prochází procesem transformace;
 • „Podpora pobytových služeb pro osoby s poruchami autistického spektra“ – tuto přílohu je možné vložit k žádosti na pobytovou sociální službu uvedenou v bodech 10. a 11. části IX. Metodiky v případě, že mezi klienty služby jsou osoby s poruchou autistického spektra, které mají výrazné dlouhodobé agresivní stavy neklidu;
 • „Podpora DOZP s cílovou skupinou osob, kterým je stanovena úhrada dle § 74 zákona o sociálních službách“ – tato příloha se přikládá k žádosti o dotaci na službu domovy pro osoby se zdravotním postižením v případě, že klientem dané služby je osoba, které je stanovena úhrada dle § 74 zákona o sociálních službách;
 • Příloha určená pro služby, které mají rozdělenou kapacitu v základní a současně rozvojové síti SPRSS (Předkládá se pouze v případě, že poskytovatel soc.služeb žádá o dotaci na kapacitu sociální služby uvedenou v ZÁKLADNÍ SÍTI a současně na kapacitu služby uvedenou v ROZVOJOVÉ SÍTI SPRSS. Za každou službu splňující tuto podmínku musí být vyplněna nová příloha);
 • a NOVĚ příloha určená pro služby, které jsou poskytovány ve více formách (ambulantní/terénní a současně pobytová forma) a zároveň je kapacita služby rozdělena do Základní a Rozvojové sítě SPRSS – počet těchto příloh bude odpovídat počtu služeb, které splňují výše uvedené podmínky.


Dále je přílohou tohoto vyhlášení NOVÁ VERZE „Formuláře pro hlášení změn v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021.

Kontaktní osoby:


Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Ing. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454

Soubory ke stažení