Prodloužení realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"

21. února 2020 Mgr. Renata Kulhánková

Rozhodnutím o změně č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-4/4/2016 ze dne 5. 4. 2016 ze dne 27. 5. 2019 bylo Plzeňskému kraji schváleno prodloužení podpory vybraných sociálních služeb v rámci individuálního projektu do 31. 12. 2020 z důvodu zajištění stability vybraných sociálních služeb.

V roce 2020 tak bude možné podpořit celkem 6 organizací a 9 služeb. Jedná se o následující druhy sociálních služeb:
• domy na půl cesty,
• sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby.

Obě vybrané sociální služby jsou z pohledu strategických dokumentů Plzeňského kraje potřebné a prostřednictvím svých činností pomáhají naplňovat cíle projektu, a to zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny, tj. osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným ve společnosti a na trhu práce.

Podpora bude nadále směřována na tyto cílové skupiny:

• bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
• neformální pečovatelé,
• oběti trestné činnosti,
• osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
• osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
• osoby ohrožené předlužeností,
• osoby ohrožené vícenásobnými riziky,
• osoby opouštějící institucionální zařízení,
• osoby pečující o malé děti,
• osoby s kombinovanými diagnózami,
• osoby se zdravotním postižením,
• osoby ve nebo po výkonu trestu,
• rodiče samoživitelé.

V rámci projektu bude opět kladen důraz na mapování a vyhodnocování službou řešených potřeb uživatelů služeb; zaměření se na získávání dovedností a znalostí potřebných pro návrat uživatelů a jejich setrvání na trhu práce a zvyšování zaměstnatelnosti; naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Přehled služeb zapojených do individuálního projektu v roce 2020