Nahlížení do sbírky listin nebo druhopisů matričních knih a vydávání potvrzení

19. února 2014 10:17, aktualizováno 19. prosince 2019 07:38, Ing. Jana Kuklová

Právní úprava

Nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 (dále jen "druhopis matriční knihy"), případně do matriční knihy a vydávání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy, je upraveno v zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách") a vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se prování zákon o matrikách.

Žadatelem mohou být

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny**, její sourozenci;
 • u nezletilých osob jejich zákonný zástupce;
 • zplnomocněný zástupce těchto osob;
 • státní orgány pro úřední potřebu;
 • orgány územních samosprávných celků pro výkon přenesené působnosti;
 • statutární orgán církve nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949;
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti.Do sbírky listin vedené k zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

V případě, že od provedení dotčeného zápisu v matriční knize uplynula lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí, může být žadatelem fyzická osoba, která je procesně způsobilá.  

Místo podání žádosti

Na základě žádosti povoluje nahlédnutí, případně vyhledávání nebo vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo druhopisu matriční knihy, vedené ke knize narození, uzavření manželství a úmrtí, krajský úřad, a to dle  § 8a zákona o matrikách.  Vyhledávání a nahlížení  do sbírek listin a druhopisů matričních knih se děje v přítomnosti matrikáře. S právem nahlížet je spojeno i právo činit výpisy.

Najdete nás na adrese:

Škroupova 18
306 13  Plzeň
(Nedaleko od centra - Rašínův dům)
Zobrazit na mapě zde.


Náležitosti podání

 • Fyzická osoba může podání učinit písemně nebo ústně do protokolu. K úkonu nahlížení je nezbytná osobní účast.
 • Žádost bude mít náležitosti stanovené v § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), zejména z ní bude parné, kdo podání činí (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně také jiná adresa pro doručování), dále které věci se podání týká a co se navrhuje, například údaje, které žadatel požaduje potvrdit (může jít o čas narození, porodní váhu,  nebo míru při narození, diagnózu u úmrtí apod.). Žádost bude psána v českém nebo slovenském jazyce, případně přeložena do jazyka českého, bude-li psána v jiném jazyce.
 • Tiskopis možné žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy najdete v příloze. V případě žádosti o vyhledávání nebo nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy je nezbytné  podat žádost osobně, případně v zastoupení.

 Právní zájem

 • Fyzická osoba prokáže právní zájem. Zpravidla tak lze učinit předložením listin, mající důkazní sílu veřejných listin, např. matriční doklady, a to rodný, oddací, úmrtní list, případně doklad o registrovaném partnerství nebo jiné veřejné listiny v originále nebo úředně ověřené fotokopii, které budou po předložení žadateli vráceny.  Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo z veřejných rejstříků.
 • Při osobním podání je fyzická osoba nebo její zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Je nezbytné, aby předkládaný průkaz totožnosti byl platný.
 • Průkazem totožnosti lze prokázat ve většině případů  také právní zájem na vydání potvrzení nebo nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy.  Nebude-li prokázán právní zájem předložením dokladu totožnosti, je nezbytné, aby podklady prokazující právní zájem byly součástí žádosti.
 • V případě, že od provedení dotčeného zápisu v matriční knize uplynula lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí, není třeba prokazovat právní zájem a v těchto případech povolí matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad procesně způsobilé fyzické osobě na základě její žádosti v přítomnosti matrikáře nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy nebo v nich vyhledávat a činit výpisy z nich po prokázání její totožnosti.

Postup úřadu

 • Má-li žádost všechny náležitosti, například cizojazyčná je včetně  úředního překladu do českého jazyka, nejedná-li se o žádost psanou v jazyce slovenském a je-li prokázán právní zájem, vybere příslušný správní orgán (krajský úřad, úřad s rozšířenou působností, popřípadě matriční úřad) před provedením úkonu, např. vydáním potvrzení, správní poplatek, pokud nebyl uhrazen při podání žádosti nebo v průběhu řízení a vydá potvrzení nebo provede záznam o nahlédnutí, bylo-li předmětem žádosti nahlédnutí.
 • Nevydá-li příslušný správní orgán potvrzení, nebo nepovolí nahlédnout do sbírky listin nebo příslušného zápisu v druhopisu matriční knihy, například v případě, kdy není prokázán právní zájem, na kterém je nutné trvat,  vydá příslušný správní orgán zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému je možné se odvolat.

Správní poplatky

 • Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy na konkrétní zápis podléhá podle položky 2 písm. a) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích" a "sazebník správních poplatků"), správnímu poplatku ve výši 50 Kč. Správní poplatek je splatný při podání žádosti, nejpozději však před provedením úkonu, tj. nahlédnutím.
 • Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih podléhá podle položky 2 písm.  f ) sazebníku správních poplatků správnímu poplatku ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu. Poplatek je splatný bezprostředně po provedení úkonu.
 • Od poplatku podle písmene a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 • Předmětem poplatku není nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.
 • Vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy,  podléhá správnímu poplatku dle položky 3 písm. a) sazebníku správních poplatků ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku vystaveného potvrzení.
 • Správní poplatek vybíraný podle této položky je splatný při podání žádosti, nejpozději však před provedením úkonu, tj. vystavením potvrzení a vybírá se i za negativní sdělení. Co není předmětem správního poplatku podle této položky a osvobození viz v příloze - zákon o správních poplatcích.  

Lhůty pro vyřízení

Úkon nahlédnutí, je-li podání bez vad, lze vyřídit bezodkladně. Pokud nelze vydat bezodkladně potvrzení, je správní orgán povinen vydat potvrzení nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává mimo jiné doba až 30 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ. V případě zájmu o vyhledávání v druhopisech  matričních knih (matričních knihách) nebo sbírce listin,  v případě splnění stanovených podmínek, doporučujeme domluvit termín.

Opravné prostředky

Proti zamítavému rozhodnutí správního orgánu je přípustný opravný prostředek, kterým je odvolání podané ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí jeho doručením. Odvolání se podává prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Kontakty

Ing. Jana Kuklová, tel. 377 195 127, kancelář č. 41
V zastoupení:
Mgr. Běla Laierová, tel. 377 195 119, kancelář č. 38
Bc. Hana Křížová, tel. 377 195 155 , kancelář č. 39
Bc. Alena Vrátilová, tel. 377 195 493, kancelář č. 39A
Bc. Iveta Majerová, tel. 377 195 142, kancelář č. 40

Související

 • Nahlédnutí do matričních knih, které vedou, povolují nebo vydávají potvrzení o údajích uváděných v těchto matričních knihách, případně  ze sbírek listin za období běžného roku, všechny matriční úřady. 
 • Nahlédnutí do matričních knih nebo druhopisů matričních knih, které vedou, povolují nebo vydávají potvrzení o údajích uváděných v těchto matričních knihách nebo druhopisech matričních knih a ze sbírek listin zde uložených, také úřady s rozšířenou působností. 
 • Informaci, u kterého matričního úřadu se matriční kniha, druhopis matriční knihy nebo sbírka listin nachází, lze získat u matričního úřadu příslušného podle místa matriční události, tj. místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí. 
 • Pro účely evidence registrovaného partnerství se vede kniha partnerství. Do knihy partnerství nebo sbírky listin, vedené ke knize partnerství za období běžného roku, povoluje nahlédnout nebo vydává potvrzení registrující matriční úřad - seznam v příloze. Uložení sbírek listin ke knihám partnerství staršího data mají některá statutární města upraveno v režimu statutů. V ostatních případech jsou tyto sbírky listin k partnerství uloženy u příslušných krajských úřadů.


Soubory ke stažení