Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Černošín

obrazek
22. května 2024 13:18, Mgr. Klára Červenková
P r o d e j  p o z e m k u

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemek:

- parc. č. 5123/14 o výměře 108 m², ostatní plocha, jiná plocha,

zapsaný na LV č. 115 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec a k. ú. Černošín.


JUDr. Michal Bouřa, MBA, v. r.

vedoucí odboru investic a majetku


Soubory ke stažení