Zahájení realizace projektu Rozšíření DTM Plzeňského kraje

19. srpna 2021 16:08, aktualizováno 27. října 2021 15:00, Mgr. Martin Schejbal

 logoEu          logoMPO

Novela zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví založila krajům novou povinnost - zpřístupnit do 01.07.2023 a následně vést digitální technickou mapu pro území kraje v souladu s tímto zákonem a sadou prováděcích předpisů, které průběžně vznikají. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti.

Plzeňský kraj provozuje pro podporu svého území Digitální technickou mapu kraje již od roku 2013. Vzhledem k novým legislativním povinnostem je však nutné provést konsolidaci a domapování prvků DTM PK. V souvislosti s výše uvedeným právním předpisem vzniká mimo jiné všem veřejnoprávním institucím povinnost spravovat průběh (ideálně geodeticky zaměřený) dopravní a technické infrastruktury v jejich vlastnictví/správě a předávat jej do DTM. 

V reakci na rozsáhlou finanční náročnost takového mapování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo Výzvu "Vysokorychlostní internet III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)". Dotace na projekt je poskytována do maximální výše 200 mil. Kč a míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů. Výzva je určena pouze krajům.

Plzeňský kraj úspěšně podal projektovou žádost na realizaci projektu "Rozšíření DTM Plzeňského kraje" a 01.06.2021 obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tento projekt registračního čísla CZ.01.4.03/0.0/0.0./19_259/0025071. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU - Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Výše poskytnuté dotace:


Částka (Kč)Podíl na celkových způsobilých výdajích v % 
Celkové způsobilé výdaje235 000 000x
Výše podpory MPO199 750 00085


Termín ukončení realizace projektu:

 • 31.03.2023

Obsah projektu:

 • konsolidace existujícího datového fondu DTM PK obsahujícího data ÚMPS a OMPS a jejich konverze do datového modelu ZPS
 • konsolidace a mapování dat dopravní infrastruktury v majetku obcí a kraje
 • mapování prvků ZPS v zastavěném a rozvojovém území PK 
 • mapování prvků ZPS v koridorech dopravní infrastruktury
 • konsolidace a mapování dat technické infrastruktury, kterou vlastní, spravují či provozují jednotlivé obce a města 

Cíloví uživatelé projektu:

 • vlastníci, správci, provozovatelé a uživatelé dopravní a technické infrastruktury
 • veřejnost (občan, investor, developer)
 • provozovatelé sítí
 • geodeti, projektanti
 • stavební úřady
 • orgány státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí, dopravy, územního plánování, krizového řízení, správy investic a majetku, aj.