Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spolupráce se subjekty ČLR

obrazek
01. července 2021 15:37, Mgr. Vladimír Král


Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), odboru kontroly, dozoru a stížností byla dne 2. 6. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se spolupráce Plzeňského kraje a institucí Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) v tomto znění:

„X tímto žádá dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt Plzeňský kraj o zpřístupnění informací:
1. ‎Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými ‎spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány ‎apod.)‎
2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; ‎akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ‎ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).‎
3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 ‎založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)‎
4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
5. ‎Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
6. ‎Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na ‎základě jakých indikátorů?‎
7. ‎Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi ‎přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?‎
8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.‎
11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-‎wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, ‎CzechTrade/CzechInvest, apod.)‎.
12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky ‎předmětem komunikace s čínským partnerem?‎
13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ‎ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).‎
14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte)‎.
15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?‎"K jednotlivým bodům žádosti KÚPK uvedl následující:

K jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace uvádíme následující:
1. V rámci Čínské lidové republiky:
a) Lidová vláda provincie Zhejiang
b) Město Hangzhou (hlavní město provincie Zhejiang) – vláda
V souvislosti s těmito dochází ke spolupráci s Velvyslanectvím ČLR v Praze
V rámci Čínské republiky (Tchaj-wan): Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v České republice.

2. Spolupráce se realizuje zejména v těchto odvětvích:
a) ekonomika – podnikatelské mise ve spolupráci s Hospodářskou komorou
b) kultura – např. výstava Hedvábí, čaj a porcelán v r. 2017 v Plzni
c) školství – např. spolupráce při studentských stáží studentů ZČU v Číně, spolupráce středních škol

3. Spolupráce s provincií Zejinang byla založena Deklarací o navázání přátelského vztahu dne 18. 7. 2007 (připojena v příloze). Před jejím uzavřením došlo k přijetí Memorandum of Conference v květnu 2005 (připojena v příloze). Spolupráce s městem Hangzhou, k níž nebyla uzavřena formální deklarace nebo memorandum, odvíjí se od spolupráce s provincií Zhejiang. O spolupráci s Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláři v České republice rovněž nebyla uzavřena deklarace nebo memorandum.

4. Viz bod 3.

5. Spolupráce nebyla formálně ukončena (deklarace jsou na dobu neurčitou).

6. Ne, spolupráce je definována velmi obecně a realizována v oblastech s menší mírou bezpečnostních rizik, nejsou sdíleny např. IT či bezpečnostní aplikace.

7. K této otázce bylo, z důvodu, že se jedná o dotaz na názor, vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace.

8. Seznam je připojen v příloze. Na Tchaj-wan nebyla realizována žádná pracovní cesta.

9. Seznam je připojen v příloze.

10. Program je připojen v příloze.

11. Ano, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí prostřednictvím našeho velvyslanectví v Pekingu a Generálního konzulátu ČR v Šanghaji.

12. Ne.

13. Spolupráce byla iniciována ze strany vlády provincie Zhejiang.

14. Nemáme spolupráci se subjekty z Čínské republiky.

15. Žádná taková jednání neprobíhají.

Soubory ke stažení