Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodování úř. osob

obrazek
06. června 2022 11:17, aktualizováno 12:51, Mgr. Vladimír Král
Dne 6. 5. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o informace byla v tomto znění:

„Dobrý den,

pro potřeby odborné práce si Váš úřad dovoluji požádat o poskytnutí informací a to zda je úřední osoba, která vede správní řízení (řešitel) v rozhodovací činnosti nezávislá na svých nadřízených či nikoli. A to ve smyslu, že pokud by řešitel chtěl rozhodnout správní řízení (přestupek) například uznáním viny a nadřízená úřední osoba by v dané věci chtěla rozhodnout přímo opačně. Tedy, zda je takovýto zásah nadřízené úřední osoby přípustný či nikoli?

Pokud byste mi prosím k věci poslali případně odkaz na právní předpisy, které by danou věc upravovaly či vnitřní pokyny apod., byly bych Vám velmi vděčná.

Požadované informace prosím pošlete do mé datové schránky.“


K žádosti o informace nad rámec povinností stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 20. 5. 2022 KÚPK uvedl, že při své činnosti jsou úředníci územních samosprávných celků povinni řídit se ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 16 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je úředník povinen dodržovat ústavní pořádek, právní a ostatní předpisy a hájit veřejný zájem.

Co se týče vázanosti pokyny vedoucího úředníka, podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je úředník povinen plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Současně je dle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, povinen jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.