Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - příspěvky na soukromé životní pojištění

obrazek
14. ledna 2022 10:16, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 6. 1. 2022 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla v tomto znění:

„Vážení,
obracím se na Vás opětovně v návaznosti na Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z června letošního roku a souvisejícího vyjádření Ministerstva financí ČR k problematice neoprávněného snižování daňového základu o pojistné hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního pojištění.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen “Pojišťovna“) než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
  2. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou či Pojišťovnami, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací:

a. prosím o identifikaci Pojišťovny popř. Pojišťoven, na jejichž pojistné smlouvy životního pojištění je příspěvek poskytován.

b. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021?

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven.

c. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven.

d. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o odpověď ano / ne v kontextu otázky dle jednotlivých pojišťoven.

e. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.“


Žadateli byla poskytnuta tato informace: Plzeňský kraj jako zaměstnavatel neposkytuje svým zaměstnancům příspěvek na soukromé životní pojištění.