Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - příspěvek podle §41b nař. vlády č. 30/2014 Sb.

obrazek
09. července 2021 17:20, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), odboru kontroly, dozoru a stížností byla dne 24. 6. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

„Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda Václav Šmolík, nar. X. X. 1956, bytem Svojšín jako uživatel honitby Ošelín-pole, která byla uznána rozhodnutím Městského úřadu ve Stříbře ze dne 15.5.2006, č.j. 1073/II/ŽP/06, podal v období od 1.11.2018 do 24.6.2021 žádost či žádosti o Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého dle § 41b vyhl. č. 30/2014 Sb.

Pokud byla žádost či žádosti podány, žádá žadatel o zaslání kopií všech žádostí včetně příloh. Dále žadatel žádá o zaslání rozhodnutí o schválení či neschválení žádostí. Pokud byly žádosti schváleny, žádá žadatel o sdělení, kdy a jaké byly Václavovi Šmolíkovi vyplaceny finanční příspěvky.“

K žádosti o informace podle ustanovení § 8b odst. 1 a 3 InfZ sdělil KÚPK následující informaci:

Pan Václav Šmolík podal v rozhodném období, konkrétně dne 19. 8. 2020, jednu žádost o finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb podle části třetí hlavy I nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem příspěvku bylo snižování početních stavů prasete divokého (§ 41b).

Na základě uvedené žádosti byl rozhodnutím KÚPK, odboru životního prostředí č. j. PK-ŽP/20754/20 ze dne 25. 11. 2020 poskytnut panu Václavu Šmolíkovi finanční příspěvek ve výši 214 000 Kč. Předpokládáme, že na účet žadatele byl příspěvek připsán v prosinci 2020 (přesné datum není KÚPK známo, neboť proplacení provedlo Ministerstvo zemědělství a KÚPK tato informace není přístupná v informačním systému, ani mu nebyla jinak zpřístupněna).

Samotná žádost o finanční příspěvek a rozhodnutí KÚPK č. j. PK-ŽP/20754/20 ze dne 25. 11. 2020 obsahující informace podle § 8b odst. 3 InfZ jsou připojeny přílohou.

Soubory ke stažení