Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se odměn vedoucích odborů za období od roku 2018

11. srpna 2020 20:47, aktualizováno 19. října 2020 09:25, Mgr.Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 17. 7. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel 21. 7. 2020 a 23. 7. 2020 doplnil. V žádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací: „výše odměn jednotlivých vedoucích odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje od začátku roku 2018 společně se jmény těchto zaměstnanců tak, aby byla ke každému jménu jednoznačně přiřazena výše odměny, která byla danému zaměstnanci vyplacena.“ Informace žadatel žádal uvést po měsících. Dne 21. 7. 2020 žadatel žádost upřesnil tak, že „nežádá o jmenný seznam jednotlivých pracovníků a jejich jména tedy nemusí být součástí vyžádané odpovědi. Stačí pouze uvedení výše odměn vedoucích jednotlivých odborů úřadu s vymezením jejich gescí od začátku roku 2018 po jednotlivých měsících.“

K žádosti KÚPK zpracoval dvě tabulky s anonymizovaný daty a tyto žadateli dne 3. 8. 2020 poskytl. KÚPK nebude poskytnuté informace zveřejňovat, neboť se jedná o informace citlivé a obsahující osobní údaje a údaje o soukromí dotčených osob.

KÚPK proto zveřejňuje toliko tuto doprovodnou informaci.