Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutých finančních prostředků na prevenci střetu automobilů se zvěří

10. července 2020 12:25, Mgr.Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 24. 6. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností na výzvu doplněnou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „1. kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na opatření k předcházení střetů automobilů se zvěří (např. pachové ohradníky) od roku 2015 do roku 2020 (po jednotlivých letech); 2. kolik km silnic bylo opatřeno pachovými ohradníky či jinak ošetřeno a tedy jak; 3. zda instalaci pachových ohradníků provádí pouze místní myslivci nebo také jiné soukromé subjekty, popř. správa a údržba silnic; 4. statistické vyhodnocení účinnosti, pokud je evidováno.“ 

K žádosti KÚPK sdělil následující informace: 

1. V období 2015 - 2020 vynaložil OŽP na opatření k předcházení střetů automobilů se zvěří částku 200 tis. Kč. Tato částka byla poskytnuta v roce 2016 formou účelové finanční individuální dotace. V ostatních letech nebyly finanční prostředky na daný účel vynaloženy.

2. Celkem bylo v rámci výše uvedené dotace ošetřeno 133,2 km komunikací na území Plzeňského kraje podle jednotné metodiky. Jednalo se výhradně o aplikaci pachového ohradníku.

3. Instalaci provedli uživatelé místně příslušných honiteb. Příjemcem dotace byly okresní myslivecké spolky ČMMJ, z.s. působící v Plzeňském kraji (konkrétně 5 x 40 tis. Kč), které dotaci použily na nákup přípravku pro realizaci pachového ohradníku. Posléze vytipovaly vhodné úseky komunikací ve své územní působnosti a zajistily samotnou realizaci prostřednictvím uživatelů dotčených honiteb. Zdejší správní orgán uvedenou záležitost konzultoval se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „správce pozemních komunikací“) a konstatuje, že ze strany správce pozemních komunikací nebyly ve sledovaném období financovány žádné pachové ohradníky ani jiná zařízení zabraňující střetu automobilů se zvěří. Veškerá tato zařízení si instalují jednotlivá myslivecká sdružení na své náklady. Správce pozemních komunikací pouze instruuje umístění pachových ohradníků tak, aby tyto nebyly překážkou při údržbě příkopů.

4. Statistické vyhodnocení nebylo evidováno. Podkladem pro získání výše uvedené informace byl dotační portál Plzeňského kraje eDotace (dotační titul č. 2016781) a spis OŽP sp. zn. ZN/3242/ŽP/16.