Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Rozhodnutí KÚPK PK-RR/1456/20 a dalších informací ze správního spisu

09. června 2020 10:42, Mgr.Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 22. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí následujících informací: o zaslání kopie rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, dne 15. 4. pod č.j. PK-RR/1456/20, spis. zn. ZN/138/RR/20 ve věci odstranění stavby sklepa na pozemcích v k.ú. Stříbro, s vyznačením právní moci; o zaslání kopie záznamu ze spisové služby (odeslaná pošta), kdy bylo předmětné rozhodnutí č.j. PK-RR/1456/20 odesláno účastníkovi řízení; o zaslání kopie záznamu z datové schránky, případně ze spisové služby (odeslaná pošta), kdy bylo předmětné rozhodnutí č.j. PK-RR/1456/20 odesláno právní zástupkyni účastníka řízení; o zaslání kopie podnětu k přezkumnému řízení, který podali účastníci prostřednictvím Krajského úřadu v Plzni na Ministerstvo pro místní rozvoj na předmětné rozhodnutí PK-RR/1456/20.

Informace byly žadatelce poskytnuty, neboť žadatelka je účastnicí výše uvedeného správního řízení. KÚPK nebude poskytnuté informace zveřejňovat, neboť se jedná o informace ze správního spisu obsahující osobní údaje a údaje o soukromí účastníků řízení. 

KÚPK proto zveřejňuje toliko tuto doprovodnou informaci.